Chiến lược phát triển

Đăng vào 10/11/2016 11:32:41

1. Chiến lược phát triển tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, viên chức

Kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường theo hướng hiện đại, hợp lí và chuyên nghiệp. Bộ máy quản lí hành chính tinh giản, gọn nhẹ; các khoa, viện, bộ môn, trung tâm… được tổ chức phù hợp với các chuyên ngành đào tạo và các định hướng chiến lược phát triển khoa học và dịch vụ, phát huy thế mạnh truyền thống của Trường đồng thời chú trọng phát triển các ngành mới, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đạt các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực và phẩm chất. Cơ cấu đội ngũ cán bộ hợp lí, trong đó đội ngũ cán bộ giảng dạy là lực lượng chính, chiếm từ 70% trở lên. Trường có chính sách để thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp sư phạm, ngoại ngữ, tin học và tạo những điều kiện thuận lợi để cán bộ giảng dạy phát huy trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ cho sự phát triển xã hội và tham gia quá trình hội nhập quốc tế.

Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế tổ chức và hoạt động trong Trường; chuẩn hoá và hiện đại hoá các quy trình quản lí, áp dụng thống nhất hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 – 2000 trong Trường.

2. Chiến lược phát triển đào tạo

Phát huy truyền thống và thế mạnh của Trường, không ngừng phát triển các chương trình đào tạo ở tất cả các trình độ đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu mở mang dân trí về pháp luật, đào tạo đội ngũ luật gia có trình độ cao và đào tạo nhân tài luật học phục vụ cho phát triển kinh tế, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam và hội nhập quốc tế. Các chương trình đào tạo được thiết kế bảo đảm tính khoa học, hiện đại và liên thông giữa các cấp đào tạo, nhằm tạo điều kiện cho quá trình đào tạo liên tục và nhu cầu học tập suốt đời của người học.

Phát triển thêm một số mã ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực khoa học chính trị, xã hội và nhân văn có liên hệ mật thiết với luật học và thực hiện đào tạo liên thông giữa các ngành học trong trường, tạo điều kiện cho người học có thể lựa chọn nhiều ngành để học, đáp ứng yêu cầu học tập chuyên sâu và khả năng cơ động nghề nghiệp sau khi ra trường.

Hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ luật học theo hướng kế thừa và phát triển những ưu điểm của chương trình hiện hành, nghiên cứu áp dụng thí điểm chương trình tiên tiến của các cơ sở đào tạo luật có uy tín trên thế giới đối với một số chuyên ngành luật, tích hợp và xây dựng chương trình đào tạo mới tiếp cận và tương thích với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.

Tiếp tục đa dạng hoá các loại hình đào tạo và áp dụng hài hoà các phương pháp đào tạo truyền thống và hiện đại, tạo ra sự sinh động, hấp dẫn; kết hợp yêu cầu đảm bảo chất lượng với đáp ứng tối đa nhu cầu của người học và của xã hội. Tăng cường áp dụng các phương thức và công nghệ đào tạo mới, thực hiện chế độ đào tạo theo tín chỉ, đề cao vai trò, năng lực tổ chức, hướng dẫn của người thầy và tính chủ động, tích cực và ý thức trách nhiệm của người học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo ở trong nước và quốc tế; mở rộng các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường.

3. Chiến lược phát triển khoa học

Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn khoa học lớn về luật học và một số lĩnh vực khoa học có liên quan mật thiết với luật học. Gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và dịch vụ.

Phát triển một số trung tâm nghiên cứu của Trường thành viện nghiên cứu và thành lập thêm một số trung tâm nghiên cứu khoa học và trung tâm dịch vụ, tư vấn pháp luật để đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường và phục vụ thiết thực cho nhu cầu của đất nước, xã hội và nhân dân. Tạo điều kiện cho cán bộ giảng dạy tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, sử dụng trí tuệ và các kết quả nghiên cứu khoa học vào quá trình giảng dạy và góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở trong nước và quốc tế.

Mở rộng hợp tác, liên kết về nghiên cứu khoa học; tăng cường nguồn lực cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phấn đấu để đạt được tỷ lệ 15 giảng viên/đề tài nghiên cứu khoa học/năm.

4. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính

Cải thiện cơ sở vật chất hiện có bằng việc đầu tư nâng cấp chiều sâu các giảng đường, phòng học, phòng làm việc, thư viện, hệ thống thông tin tư liệu và ký túc xá.

Mở rộng diện tích sử dụng tại cơ sở 87 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội bằng việc nhanh chóng hoàn thiện công trình xây dựng Nhà A theo hướng hiện đại, để đáp ứng nhu cầu trước mắt của một số năm tới.

Kế hoạch trung hạn và dài hạn, sẽ mở rộng diện tích của Trường tại khu vực được Nhà nước quy hoạch, xây dựng thành cơ sở mới, hiện đại.

Về nguồn lực tài chính, tiếp tục đề nghị tăng cường nguồn ngân sách nhà nước và có kế hoạch sử dụng có hiệu quả cho việc phát triển của Trường. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đa dạng hoá các nguồn lực tài chính thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ và hợp tác quốc tế. Phấn đấu để các nguồn thu từ các hoạt động này đạt từ 40% trở lên trong tổng số nguồn lực tài chính của Trường.

Tăng cường công tác quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để phục vụ cho sự phát triển của Trường và bảo đảm đời sống của cán bộ, viên chức, đảm bảo các điều kiện cần thiết  cho người học và các hoạt động phong trào.

5. Chiến lược phát triển hợp tác quốc tế

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và các tổ chức quốc tế, nhất là với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín ở khu vực và quốc tế, tranh thủ cơ hội để tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến,phát triển các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo trong các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm.

Đổi mới cơ chế hợp tác quốc tế theo hướng chủ động, tự chủ, bình đẳng, có chính sách khuyến khích các đơn vị và cá nhân nhà khoa học tích cực tham gia.

Củng cố mối quan hệ với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học mà Trường đã có quan hệ chính thức, mở rộng và đưa các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đồng thời tiếp tục thiết lập mối quan hệ hợp tác chính thức với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín khác ở một số nước.

Tiếp tục thực hiện các dự án đã ký kết đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế để có thêm nguồn lực và những dự án mới.