TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG

Đăng vào 19/09/2023

Toàn cảnh Hội nghị 

Để triển khai thực hiện Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp, Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, ngày 18 tháng 9 năm 2023, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Đoàn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Đảng uỷ, Thường trực Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, các tổ chức chính trị - xã hội trong Trường.

Đồng chí Trần Ngọc Định - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Hội nghị đã nghe báo cáo của Phòng Tổ chức cán bộ về sự cần thiết, những định hướng, nội dung cơ bản và quy trình thực hiện, xây dựng Đề án và Dự thảo trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường, thay thế cho Quyết định số số 868/QĐ-BTP ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đặc biệt đặt trong bối cảnh đẩy mạnh tự chủ đại học, gắn với trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Đề án tiếp tục xây dựng Trường trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật theo Quyết định 1156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu, đòi hỏi tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường; tổng hợp các ý kiến góp ý bằng văn bản của các đơn vị trong Trường, các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Nhà trường, đề nghị toàn trường quan tâm, nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện các quy định; giao Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu dự Hội nghị, ý kiến góp ý bằng văn bản của các đơn vị thuộc Trường để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Đề án, Dự thảo Quy định, lấy ý kiến bằng văn bản của Đảng uỷ, Thường trực Hội đồng trường, của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo Hội đồng trường cho ý kiến tại phiên họp gần nhất trước khi trình Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, cho ý kiến chỉ đạo và ban hành văn bản theo thẩm quyền, phù hợp với các quy định của pháp luật, vai trò lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp; đảm bảo đúng tiến độ và thời hạn quy định.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ