Thông báo lịch xét duyệt công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2024

Đăng vào 10/04/2024

Trường Đại học Luật Hà Nội nhận được Công văn số 37/HĐGSNN ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024, Nhà trường thông báo đến các đơn vị và viên chức có nguyện vọng đăng ký đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 một số nội dung cụ thể như sau:

  • Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 ban hành kèm Công văn số 37/HĐGSNN ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng Giáo sư nhà nước (gửi kèm theo Công văn này); XEM TẠI ĐÂY
  • Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh theo phụ lục tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Mẫu số 01)

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị xác định nhu cầu, thông báo rộng rãi cho các ứng viên đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 biết và thực hiện. Bản đăng ký của các ứng viên đề nghị đơn vị tổng hợp danh sách và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 25 tháng 4 năm 2024 để phòng tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện theo quy định./.

          Trân trọng cảm ơn!

XEM Công văn: TẠI ĐÂY