Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, tài chính của khóa học thạc sĩ, tiến sĩ tuyển sinh năm 2021

Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, tài chính của khóa học thạc sĩ, tiến sĩ tuyển sinh năm 2021

27/02/2021

Báo cáo Rà soát, bổ sung các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020

Báo cáo Rà soát, bổ sung các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020

07/01/2021

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ Trường Đại học Luật Hà Nội

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ Trường Đại học Luật Hà Nội

02/01/2021

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục hệ đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2010 - 2011

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục hệ đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2010 - 2011

10/11/2016

Chuẩn đầu ra trình độ cử nhân ngành Luật học trường Đại học Luật Hà Nội

Chuẩn đầu ra trình độ cử nhân ngành Luật học trường Đại học Luật Hà Nội

10/11/2016