Quyết định V/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội

Quyết định V/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội

02/12/2022

Các quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến Sĩ

Các quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến Sĩ

11/07/2022

Quyết định Sửa đổi các Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

Quyết định Sửa đổi các Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

22/03/2022

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

28/02/2022

Quyết định V/v ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

Quyết định V/v ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

04/11/2021

Quyết định Ban hành Quy định về đánh giá khóa luận, luận văn, luận án theo hình thức trực tuyến

Quyết định Ban hành Quy định về đánh giá khóa luận, luận văn, luận án theo hình thức trực tuyến

06/09/2021

Quyết định V/v ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Quyết định V/v ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

16/08/2021

Các Quy chế về đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội

Các Quy chế về đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Luật Hà Nội

12/08/2021

Các quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ Đại học

Các quyết định ban hành Chương trình đào tạo trình độ Đại học

01/07/2021

Quy chế, quy định đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội

Quy chế, quy định đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội

14/05/2021

Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, tài chính của khóa học thạc sĩ, tiến sĩ tuyển sinh năm 2021

Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, tài chính của khóa học thạc sĩ, tiến sĩ tuyển sinh năm 2021

27/02/2021

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ Trường Đại học Luật Hà Nội

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ Trường Đại học Luật Hà Nội

02/01/2021

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục hệ đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2010 - 2011

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục hệ đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2010 - 2011

10/11/2016

Chuẩn đầu ra trình độ cử nhân ngành Luật học trường Đại học Luật Hà Nội

Chuẩn đầu ra trình độ cử nhân ngành Luật học trường Đại học Luật Hà Nội

10/11/2016

Quyết định Ban hành Quy định về chuyên đề tiểu luận tổng quan trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

Quyết định Ban hành Quy định về chuyên đề tiểu luận tổng quan trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

20/06/2016