Chương trình đào tạo đại học luật hình thức vừa làm vừa học

Chương trình đào tạo đại học luật hình thức vừa làm vừa học

14/05/2021

Chương trình đào tạo đại học hệ liên thông hình thức chính quy ngành Luật theo hệ thống tín chỉ

Chương trình đào tạo đại học hệ liên thông hình thức chính quy ngành Luật theo hệ thống tín chỉ

14/05/2021

Chương trình Đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Chương trình Đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

14/05/2021

Phụ lục Quy định về nội dung và hình thức của Luận án Tiến sĩ

Phụ lục Quy định về nội dung và hình thức của Luận án Tiến sĩ

30/01/2019

Quyết định ban hành Quy định chi tiết về Tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ

Quyết định ban hành Quy định chi tiết về Tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ

30/01/2019

Phục lục Quy định về Đào tạo Thạc sĩ

Phục lục Quy định về Đào tạo Thạc sĩ

01/09/2018

Quyết định V/v ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ

Quyết định V/v ban hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ

01/09/2018

Thông tư Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Thông tư Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

14/04/2017

Chương trình Đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương trình Đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

17/12/2016

Chương trình Đào tạo Tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương trình Đào tạo Tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

01/12/2016

Quyết định V/v ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ luật học (Sửa đổi, bổ sung)

Quyết định V/v ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ luật học (Sửa đổi, bổ sung)

02/11/2016

Quyết định Ban hành Quy định về chuyên đề tiểu luận tổng quan trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

Quyết định Ban hành Quy định về chuyên đề tiểu luận tổng quan trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Luật Hà Nội

16/06/2016

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

24/05/2014