Thông báo về việc dự kiến Tổ chức Hội thảo khoa học "Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặ ra đối với xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Thông báo về việc dự kiến Tổ chức Hội thảo khoa học "Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặ ra đối với xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

09/04/2021

Thông báo V/v giới thiệu ứng viên tham gia HĐGS ngành, liên ngành năm 2021

Thông báo V/v giới thiệu ứng viên tham gia HĐGS ngành, liên ngành năm 2021

06/04/2021

Thư mời giới thiệu trực tuyến Ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Thư mời giới thiệu trực tuyến Ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

06/04/2021

Thông báo về đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2021

Thông báo về đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2021

30/03/2021

Thông báo V/v sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw

Thông báo V/v sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw

29/03/2021

Dự kiến thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Dự kiến thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

12/03/2021

Thông báo V/v Quyết toán thuế TNCN năm 2020 và thay đổi thông tin đăng ký thuế, người phụ thuộc

Thông báo V/v Quyết toán thuế TNCN năm 2020 và thay đổi thông tin đăng ký thuế, người phụ thuộc

11/03/2021

Thông báo số 17 V/v phòng chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Thông báo số 17 V/v phòng chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Luật Hà Nội

10/03/2021

Thông báo số 16 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội

Thông báo số 16 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội

10/03/2021

Thông báo số 15 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội

Thông báo số 15 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội

05/03/2021

Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, tài chính của khóa học thạc sĩ, tiến sĩ tuyển sinh năm 2021

Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, tài chính của khóa học thạc sĩ, tiến sĩ tuyển sinh năm 2021

27/02/2021

Quyết định V/v ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng

Quyết định V/v ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng

20/02/2021

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TPHN (tại phiên họp số 91)

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TPHN (tại phiên họp số 91)

18/02/2021

Công văn số 411/BTP-VP của Bộ Tư pháp V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 411/BTP-VP của Bộ Tư pháp V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

17/02/2021

Dấu ấn Ngày Pháp luật

Ngày pháp luật

09/02/2021