Phê duyệt Đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển Lãnh đạo cấp Vụ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Đăng vào 10/11/2016

Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1557/QĐ-TTh ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, Quyết định số 1516/QĐ-BTP ngày 20/6/2013 phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-2015, ngày 21 tháng 4 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 748/QĐ-BTP phê duyệt Đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển Lãnh đạo cấp Vụ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Mục đích của việc tiếp tục thí điểm thi tuyển Lãnh đạo cấp Vụ của một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp là nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý; thu hút, lựa chọn được những người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp Vụ của một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của các đơn vị nói riêng, góp phần hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp nói chung.

Có 04 vị trí thi tuyển lần này, trong đó có 03 vị trí cấp Trưởng và 01 vị trí cấp Phó, gồm:

1. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

2. Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

3. Giám đốc Học viện Tư pháp

4. Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế./.

 (nguồn: moj.gov.vn)

Các tài liệu liên quan: Quyết địnhĐề án