LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 15  ĐẾN NGÀY 19/06/2020

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(15/06)

08h00

 

Hội đồng duyệt đề cương đề tài khoa học "Nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn 2030" do PGS.TS Vũ Thị Lan Anh làm chủ nhiệm

 Chủ trì: Quyền Chủ tịch HĐ Trường Chu Mạnh Hùng

TP: Theo Quyết định

                                           Phòng A.401

14h00

 

 

08h00

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                            Phòng A.207

10h00

Họp Ban tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                            Phòng A.207

Thứ Ba

(16/06)

 

 

08h00

 

 

 

Họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ của Trường Đaih học Luật Hà

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Hội đồng xác định giá trị tài liệu

                                            Phòng A.207

14h00

 

Họp đề xuất phương án tính giá dịch vụ

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

Mời Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng TCKT, ĐTĐH. ĐTSĐH, TTCNTT, CTSV (Phòng HCTH chuẩn bị)

                                            Phòng A.207

16h00

Đảng ủy Khối duyệt Đại hội Đảng bộ

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Tổ công tác Đảng ủy Khối, các Đảng ủy viên.

                                                 Phòng A.207

 

Thứ Tư

(17/06)

 

 

 

 

 

08h30

 

 

 

 

Hội nghị điển hình tiên tiến 2015-2020

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Đảng ủy, BGH, cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Trường, các điển hình tiên tiến cấp Trường; đại diện Đoàn TN, Hội CCB, Ban chấp hành Công đoàn và theo Giấy mời.

                                            Phòng A.402

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

15h00

 

(hoãn) Phòng Hành chính Tổng hợp báo cáo về tình hình xây dựng hệ thồng ISO.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                            Phòng A.207

 

Họp Ban xây dựng Chiến lược phát triển Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP. Theo Quyết định

                                              Phòng A.207

15h30

(hoãn) Họp Hội đồng hủy văn bằng.

 Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy

TP: Theo Quyết định

                                            Phòng A.207

Thứ Năm

(`18/06)

 

 

 

Họp Đảng ủy rà soát công việc chuẩn bị đại hội.

Chủ trì: Bí thư Đảng ủy Chu Mạnh Hùng

TP: Các Đảng ủy viên.

                                                 Phòng A.207

 

14h00

 

 

 

 

 

14h00

(chuyển) Họp Hội đồng xét miễn - giảm học phí cho sinh viên lớp Trung cấp luật phân hiệu Đắk Lắk.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra ĐT; Cán bộ quản lý của Phòng CTSV; (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị)

                                                       Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trần Quang Huy, Trưởng Phòng Quản trị làm việc tại UBND Tỉnh Bắc Ninh

15h00

(chuyển) Họp Ban xây dựng Chiến lược phát triển Trường.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP. Theo Quyết định

                                              Phòng A.207

 

Thứ Sáu

(19/06)

 

 

08h00

 

 

10h00

 

Tiếp Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội về kiểm tra công tác vệ sinh Ytế năm học 2019-2020.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: đại diện lãnh đạo Phòng: HCTH, TCCB, CTSV, QT, Đoàn Thanh niên, KTX và Trạm y tế.

                                            Phòng A.207

Họp Hội đồng xét miễn - giảm học phí cho sinh viên lớp Trung cấp luật phân hiệu Đắk Lắk.

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Đại diện lãnh đạo: Phòng ĐT, TCKT, Thanh tra ĐT; Cán bộ quản lý của Phòng CTSV; (Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị)

                                                       Phòng A.207

13h30

 

 

 

 

14h00

 

 

15h00

 

Họp Tiểu ban phục vụ Đại hội

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP. Theo Quyết định

                                                  Phòng A.401

Làm việc với Vụ Phổ biến giáo dục Pháp luật - Bộ Tư pháp.

TP: Phó Hiệu trưởng PT Trần Quang Huy, Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, lãnh đạo Vụ Phổ biến giáo dục Pháp luật.

                                                    Phòng A.207

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh dự họp tại Viện Khoa học pháp lý

 

Ghi chú: Tạp chí Luật học tổ chức kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 vào 9h00 thứ Sáu (ngày 19/6/2020) tại Phòng A304 Trường Đại học Luật Hà Nội

Tải lịch tuần tại đây