LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

23/10

(Sáng)

Đi công tác Qui Nhơn đến ngày 24/10

09h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

08h00: Họp Đoàn kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội (giai đoạn 2020-2022) 

Phòng A.402

 

10h00: Họp về sửa Quy chế chi tiêu nội bộ.

Phòng A.402

 

 

08h00:  Họp Đoàn kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội (giai đoạn 2020-2022) 

TP: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1749/QĐ-ĐHLHN ngày 10/5/2023, lãnh đạo Phòng TCCB.

Phòng A.402

 

09h00: Nghe báo cáo về dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng Phòng QT, TCKT; Ban TVQLDA.

Phòng A.207

 

10h00: Họp về sửa Quy chế chi tiêu nội bộ.

TP: theo Quyết định

Phòng A.402

CHIỀU

Đi công tác Qui Nhơn đến ngày 24/10

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

14h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học

Phòng A.207

 

15h30: Họp cố vấn học tập Khóa 48.

Phòng A.403

14h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

15h30: Họp cố vấn học tập Khóa 48.

TP: Lãnh đạo các đơn vị: Các khoa chuyên môn, Phòng Đào tạo đại học, phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Tổ chức cán bộ; Cố vấn học tập Khóa 48; Phòng Đào tạo đại học, cán bộ quản lý khóa 48 của phòng CTSV, trợ lý quản lý Khóa 48 của các Khoa, Bộ môn, Viện.

Phòng A.403

 

Hội thảo Khoa PLDS P.402

Thứ Ba

24/10

(Sáng)

Đi công tác Qui Nhơn đến ngày 24/10

10h00:  Nghe báo cáo về sửa Quy chế chi tiêu nội bộ.

Phòng A.207

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

08h00: Chủ trì làm việc về phần mềm CĐS.

Phòng A.401

 

10h00:  Nghe báo cáo về sửa Quy chế chi tiêu nội bộ.

Phòng A.207

 

 

08h00: Làm việc về phần mềm CĐS.

TP: Trung tâm CNTT, Công ty ASC, Phòng TCCB, Phòng KHCN, Phân hiệu

Phòng A.401

 

10h00:  Báo cáo về sửa Quy chế chi tiêu nội bộ.

TP: Ban sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

Phòng A.207

 

Bảo vệ luận án TS A.402

CHIỀU

Đi công tác Qui Nhơn đến ngày 24/10

Làm việc tại Trường

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

14h30: Chủ trì làm việc về phần mềm CĐS.

Phòng A.402

14h30: Làm việc về phần mềm CĐS.

TP: Trung tâm CNTT, Công ty ASC, Phòng TCCB, HCTH, Đại diện lãnh đạo khoa, Đại điện lãnh đạo bộ môn

Phòng A.402

Thứ Tư

25/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

09h00: Chủ trì làm việc về phần mềm CĐS.

Phòng A.207

 

09h00: Làm việc về phần mềm CĐS.

TP: Trung tâm CNTT, Công ty ASC, Phòng ĐT ĐH, Phòng ĐT SĐH, Phòng CTSV, Phòng Thanh tra, Phòng TCKT, Trạm Y tế, Trung tâm TTTV

Phòng A.207

 

08h15: Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch, xét tiếp nhận viên chức về làm công tác giảng dạy tại Khoa Pháp luật kinh tế

Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến - Trưởng Khoa PLKT

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

 

Hội thảo Khoa PLDS P.402

CHIỀU

 

14h00:  Họp Đoàn công tác CHLB Đức.

Phòng A.401

15h30:  Họp Ban tổ chức Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”

Phòng A.211

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

13h30: Chủ trì làm việc về phần mềm CĐS.

Phòng A.402

 

15h30:  Họp Ban tổ chức Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”

Phòng A.211

14h00: Họp Hội đồng Giáo sự Ngành luật.

Phòng A.207

 

13h30: Làm việc về phần mềm CĐS.

TP: Phiên 1:(13h30-16h00) Trung tâm CNTT, Công ty ASC, Phòng ĐT ĐH, Phòng ĐT SĐH, Phòng CTSV, Phòng HTQT, Phân hiệu.

Phiên 2:(16h00-17h30)  Cố vấn học tập

Phòng A.402

 

14h00:  Họp Đoàn công tác CHLB Đức.

TP: theo Quyết định

Phòng A.401

 

15h30:  Họp Ban tổ chức Hội thảo trọng điểm “Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh”

TP: theo Quyết định

Phòng A.211

Thứ Năm

26/10

(Sáng)

08h00: Dự Đại hội Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội

Cung Văn hoá hữu nghị Việt - Xô

10h00: Nghe báo cáo về chuẩn bị Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

08h00: Chủ trì làm việc về phần mềm CĐS.

Phòng A.402

 

10h00: Nghe báo cáo về chuẩn bị Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học.

Phòng A.207

08h00: Làm việc về phần mềm CĐS.

TP: Trung tâm CNTT, Công ty ASC, Phiên 1: (08h00-10h30) Phòng ĐT ĐH, Phòng ĐT SĐH, Phân hiệu.

Phiên 2: (10h30-12h00) Phòng ĐT ĐH, Phòng ĐT SĐH, Phòng CTSV, Phòng HTQT, Phân hiệu

Phòng A.402

 

10h00: Nghe báo cáo về chuẩn bị Hội thảo 30 năm đào tạo sau đại học.

TP: Ban Tổ chức Hội thảo

Phòng A.207

CHIỀU

 

14h00: Họp về sách “45 năm Trường ĐH Luật Hà Nội xây dựng và phát triển”.

Phòng A.207

16h00: Dự Lễ kỷ niệm ngày thành lập Vụ PLQT.

Hội trường đa năng, BTP

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

13h30: Chủ trì làm việc về phần mềm CĐS.

Phòng A.402

 

16h00: Họp Hội đồng thanh lý tài sản.

Phòng A.401

14h00: Họp về sách “45 năm Trường ĐH Luật Hà Nội xây dựng và phát triển”.

TP: Theo triệu tập

Phòng A.207

 

13h30: Chủ trì làm việc về phần mềm CĐS.

TP: Trung tâm CNTT, Công ty ASC. Phiên 1: (13h30-16h00)  Phòng ĐT ĐH, Phòng ĐT SĐH, Phòng HTQT, Phân hiệu, Phòng ĐBCL&KT, Đại diện lãnh đạo khoa, Đại điện lãnh đạo bộ môn trong khoa.

Phiên 2: (16h00 - 17h30) Phòng ĐT ĐH, Phòng ĐT SĐH, Phân hiệu

Phòng A.402

 

16h00: Họp Hội đồng thanh lý tài sản.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.401

Thứ Sáu

27/10

(Sáng)

Làm việc tại Trường

08h00: Kiểm tra dự án cơ sở 2 tại Bắc Ninh

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

08h00: Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí cho sinh viên các khóa 45,46,47 và 48 học kỳ 1 năm học 2023-2024

Phòng A.401

 

08h30: Chủ trì làm việc về phần mềm CĐS.

Phòng A.207

 

08h00: Kiểm tra dự án cơ sở 2 tại Bắc Ninh

TP: Trưởng đơn vị: QT, TCKT; Ban TVQLDA

 

08h00: Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí cho sinh viên các khóa 45,46,47 và 48 học kỳ 1 năm học 2023-2024

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH, TCKT.Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường;Phân hiệu dự họp trực tuyến.

Phòng A.401

 

08h30: Chủ trì làm việc về phần mềm CĐS.

TP: Trung tâm CNTT, Công ty ASC. Phiên 1: (08h30-10h00) Phòng TCCB, Phòng ĐT ĐH, Phòng ĐT SĐH, Đại diện lãnh đạo khoa, Đại điện lãnh đạo bộ môn. 

Phiên 2: (10h00-12h00) Phòng TCCB. Phòng ĐT ĐH, Phòng ĐT SĐH, Đại diện lãnh đạo khoa, Đại điện lãnh đạo bộ môn

Phòng A.207

 

Hội thảo Khoa Pháp luật Quốc tế  P.402 

 

CHIỀU

14h00: Bảo vệ Thuyết minh Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố

Sở Khoa học công nghệ Hà Nội

15h30: Nghe báo cáo về việc xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023.

Phòng A.207

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

13h30: Chủ trì làm việc về phần mềm CĐS.

Phòng A.207

 

15h30: Nghe báo cáo về việc xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023.

Phòng A.207

 

13h30: Chủ trì làm việc về phần mềm CĐS.

TP: Trung tâm CNTT, Công ty ASC, Phòng HCTH

Phòng A.207

 

15h30: Nghe báo cáo về việc xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023.

TP: Lãnh đạo Phòng TCCB

Phòng A.207

Thứ Bảy

28/10

(Sáng)

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

 

 

08h30: Tập trung phổ biến Quy chế và làm thủ tục dự thi tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2023.

TP: Ban chỉ đạo thi, Ban coi thi (theo Quyết định) và các thí sinh dự thi.

Phòng A.403

 

CHIỀU

 

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

 

 

 

 

Chủ Nhật

29/ 10

(Sáng)

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

07h30: Họp và tập huấn đăng ký học phần và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khoá 48 năm học 2023 - 2024

Phòng A.403

07h30: Họp và tập huấn đăng ký học phần và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khoá 48 năm học 2023 - 2024.

TP: Phòng ĐTĐH, Trung tâm Công nghệ thông tin, Cố vấn học tập Khóa 48 theo lịch tập huấn

Phòng A.403

 

07h00: Thi tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2023 (Cả ngày)

TP: Theo Quyết định và các thí sinh dự thi.

Phòng A.402 và các phòng tầng 11 nhà A

 

CHIỀU

 

 

 

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 31/10/2023

13h00: Họp và tập huấn đăng ký học phần và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khoá 48 năm học 2023 - 2024.

Phòng A.403

13h00: Họp và tập huấn đăng ký học phần và sử dụng phần mềm quản lý đào tạo Khoá 48 năm học 2023 - 2024.

TP: Phòng ĐTĐH, Trung tâm Công nghệ thông tin, Cố vấn học tập Khóa 48 theo lịch tập huấn.

Phòng A.403

 

13h00: Thi tuyển sinh cao học đợt 3 năm 2023 (Cả ngày)

TP: Theo Quyết định và các thí sinh dự thi.

Phòng A.402 và các phòng tầng 11 nhà A