3LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Ghi chú

Thứ Hai

07/12

(Sáng)

 

8h30:  Họp Hội nghị liên tịch BTVĐU, BGH, trưởng các tổ chức Chính trị xã hội  về việc giao phụ trách Phòng ĐT Đại học

Phòng : A.207

 

 

 

 

 

 

8h30:  Họp Hội nghị liên tịch BTVĐU, BGH, trưởng các tổ chức Chính trị xã hội  về việc giao phụ trách Phòng ĐT Đại học

Phòng : A.207

 

 

 

 

 

 

 

8h30:  Họp Hội nghị liên tịch BTVĐU, BGH, trưởng các tổ chức Chính trị xã hội  về việc giao phụ trách Phòng ĐT Đại học

Phòng : A.207

 

 

 

 

 

 

 

 

8h300:  Họp Hội nghị liên tịch BTVĐU, BGH, trưởng các tổ chức Chính trị xã hội  về việc giao phụ trách Phòng ĐT Đại học

Phòng : A.207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h30:  Họp Hội nghị liên tịch BTVĐU, BGH, trưởng các tổ chức Chính trị xã hội  về việc giao phụ trách Phòng ĐT Đại học

Phòng : A.207

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

13h30: Chủ trì họp bàn về công tác chuẩn bị Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật” với đại diện Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng : A.211

13h30: Tham dự họp bàn về công tác chuẩn bị Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà

nước và pháp luật” với đại diện Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng : A.211

 

14h30: Chủ trì Họp Hội đồng sáng kiến

TP; theo Quyết định

Phòng : A.207

 

17h00: Chủ tịch HĐ chấm luận văn Thạc sĩ.

 

13h30: Họp bàn về công tác chuẩn bị Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà

nước và pháp luật” với đại diện Khoa L uật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: Q. Trưởng phòng QLKH&;TSTC; P.Trưởng phòng QLKH&;TSTC Nguyễn Hoàng Lan; Trưởng Khoa PLHCNN; Trưởng Phòng HTQT; Đại diện Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; chuyên viên Đào Ánh Vân

Phòng : A.211

 

14h00: Họp Hội đồng sáng kiến

TP; theo Quyết định

Phòng : A.207

 

Thứ Ba

08/12

(Sáng)

 

 

 

 

9h00: Chủ trì họp về việc thanh toán tiền giảng tiếng Đức cho giảng viên Trường Đại học Hà Nội

Phòng : A.207

 

10h00: Chủ tịch HĐ chấm luận văn Thạc sĩ.

 

 

Khám sức khỏe định kỳ năm 2020 tại Tram Y tế 

(từ ngày 08 -09/12/2020)

 

9h00: Họp về việc thanh toán tiền giảng tiếng Đức cho giảng viên Trường Đại học Hà Nội

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Trưởng các đơn vị: HTQT, TCCB, HCTH, đại diện Trung tâm pháp luật Đức

Phòng : A.207

 

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp BGH về đánh giá viên chức các đơn vị thuộc Trường

Phòng : A.207

14h00: Họp BGH về đánh giá viên chức các đơn vị thuộc Trường

Phòng : A.207

 

14h00: Họp BGH về đánh giá viên chức các đơn vị thuộc Trường

Phòng : A.207

 

 

Thứ Tư

09/12

(Sáng)

08h00: Dự họp Giao ban thủ trường các đơn vị  và 

đánh giá viên chức đối với CT HĐT, BGH

Phòng : A.402

08h00: Chủ trì họp Giao ban thủ trường các đơn vị  và 

đánh giá viên chức đối với CT HĐT, BGH

Phòng : A.402

 

08h00: Dụ đại hội thi đua yêu nước (đến hết ngày 10/12)

 

08h00: Họp Giao ban thủ trường các đơn vị  và đánh giá viên chức đối với CT HĐT, BGH

Phòng : A.402

 

08h00: Họp Giao ban thủ trường các đơn vị  và đánh giá viên chức đối với CT HĐT, BGH

Phòng : A.402

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

14h00: Chủ trì họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

TP; theo Quyết định

Phòng : A.207

 

13h00: Chủ tịch HĐ chấm luận văn Thạc sĩ.

 

 

17h00: Chủ tịch HĐ chấm luận văn Thạc sĩ.

 

14h00: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

TP; theo Quyết định

Phòng : A.207

 

14h00: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

TP; theo Quyết định

( 2 phiên)

Phòng : A.207

 

Thứ Năm

10/12

(Sáng)

 

 

7h00: Dự Lễ Khởi động Dự án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam" (mời Đại diện Lãnh đạo Phòng HTQT cùng dự)

KS. Melia Hà Nội

11h00: Chủ trì họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

TP; theo Quyết định

Phòng : A.207

 

08h00: Dụ đại hội thi đua yêu nước (đến hết ngày 10/12)

11h00: Chủ trì họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

TP; theo Quyết định

Phòng : A.207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

14h00: Chủ trì Họp Đảng ủy.

TP; các đảng ủy viên

  Phòng : A.207

 

14h00: Họp Đảng ủy.

TP; các đảng ủy viên

  Phòng : A.207

 

 

 

 

 

14h00: Họp Đảng ủy.

TP; các đảng ủy viên

  Phòng : A.207

 

 

14h00: Họp Đảng ủy.

TP; các đảng ủy viên

  Phòng : A.207

 

 

 

 

14h30: Chủ trì họp Hội đồng trường 

TP: thành viên HĐ trường.

Phòng : A.207

 

 

 

 

14h30: Họp Hội đồng trường 

TP: thành viên HĐ trường.

Phòng : A.207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h30: Họp Hội đồng trường 

TP: thành viên HĐ trường.

Phòng : A.207

 

 

 

 

14h30: Họp Hội đồng trường (Hiệu trưởng báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; Phòng TCCB, HCTH chuẩn bị nội dung)

TP: thành viên HĐ trường.

Phòng : A.207

 

 

Thứ Sáu

11/12

(Sáng)

Chủ trì Hội thảo thuộc khuôn khổ Đề tài khoa học cấp quốc gia (đến hết Ngày 12/12)

Hải phòng

9h30: Chủ trì họp hội đồng xét cấp chứng chỉ tin học

Phòng A.207

08h30:Chủ tịch Hội đồng thẩm định bản dịch Giáo trình Luật Hiến pháp của Liên Bang Nga

TP: Theo quyết định

Phòng : A.207

08h00: Chủ trì họp Hội đồng xét Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa

45 học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng : A.402

 

08h00: Họp Hội đồng xét Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội cho sinh viên các khóa

45 học kỳ 1 năm học 2020-2021

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐT, TCKT.

Trưởng phòng Thanh tra ĐT; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường;

Phân hiệu dự họp trực tuyến.

Phòng CTSV chuẩn bị

Phòng : A.402

 

9h30: Họp hội đồng xét cấp chứng chỉ tin học

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: Chủ trì họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp
luật”

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

14h00: Dự họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp
luật”


 

Phòng A.207

15h00: Chủ trì họp về công tác chuẩn bị cho lễ trao học bổng của Chủ tịch Quốc hội bang Hessen.

TP: phòng HTQT, CTSV, HCTH, trung tâm CNTT; đại diện TTPL Đức.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì họp Ban Xây dựng Quy chế về thu, quản lý học phí, chính sách miễn giảm, học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên văn bằng 1

hệ chính quy

Phòng : A.211

 

14h00: Dự họp Ban tổ chức Hội thảo cấp Bộ “Những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp
luật”

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

14h00: Họp Ban Xây dựng Quy chế về thu, quản lý học phí, chính sách miễn giảm, học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên văn bằng 1

hệ chính quy

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

Thành phần: Theo Quyết định

Phòng : A.211

 

15h00: Họp về công tác chuẩn bị cho lễ trao học bổng của Chủ tịch Quốc hội bang Hessen.

TP: phòng HTQT, CTSV, HCTH, trung tâm CNTT; đại diện TTPL Đức.

Phòng A.207

 

 

Thứ Bảy

12/12

(Sáng)

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2020.

Phòng : A.207

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2020.

Phòng : A.207

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2020.

Phòng : A.207

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2020.

Phòng : A.207

08h00: Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2020.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng ĐT Đại học, Phòng ĐT Sau đại học, Phòng HCTH, Phòng TCCB, Phòng Thanh tra, Phòng ĐBCHĐT&KT

Phòng : A.207

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

13/12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

CHIỀU