LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10/5 ĐẾN 16/5/2021

 

 

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

10/05

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp nhóm xây dựng Quy chế tài chính

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

14h00: dự họp nhóm xây dựng Quy chế tài chính

Phòng: A.207

15h30: Chur trif  họp Ban truyền thông cho Tuần lễ nghiên cứu khoa học

TP: Ban truyền thông; Đặng Ngọc Phương Thảo (HCTH).

Phòng: A.401

14h00: Họp nhóm xây dựng Quy chế tài chính (Phòng TCKT chuẩn bị nội dung)

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Lãnh đạo Phòng TCKT, các đồng chí trong nhóm xây dựng

Phòng: A.207

Thứ Ba

11/05

(Sáng)

 

8h00: Dự họp trực tuyến của Bộ trưởng làm việc với BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Phòng: A.402 

8h00: Dự họp trực tuyến của Bộ trưởng làm việc với BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Phòng: A.402 

 

10h00: Chủ trì họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

8h00: Dự họp trực tuyến của Bộ trưởng làm việc với BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Phòng: A.402 

8h00: Dự họp trực tuyến của Bộ trưởng làm việc với BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Phòng: A.402 

 

10h00: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

 

 

8h00: Dự họp trực tuyến của Bộ trưởng làm việc với BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Phòng: A.402 

 

10h00: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

8h00: Họp trực tuyến: Bộ trưởng làm việc với BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: BCĐ phòng, chống dịch của Trường.

Phòng: A.402 

 

10h00: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

Chủ trì: HIệu trưởng

TP: theo Quyết định

Phòng: A207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Giảng chuyên đề lớp NCS Khoá 26A

Trực tuyến

14h00: Chủ tịch Hội đồng chấm chuyên đề NCS23.

  Phòng: A401

15h00:  Họp Hội đồng đánh giá, xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2021

TP: theo Quyết định

Phòng: A402

14h00: Chủ trì họp Ban xây dựng chương trình đào tạo CLC Ngành Luật kinh tế

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Ban xây dựng chương trình đào tạo CLC Ngành Luật kinh tế

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

Thứ Tư

12/05

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu 

Phòng: A.207

8h00: Họp Ban giám hiệu 

Phòng: A.207

8h00: Họp Ban giám hiệu 

Phòng: A.207

8h00: Họp Ban giám hiệu 

Phòng: A.207

8h00: Họp Ban giám hiệu - Sửa đổi Quy chế văn bằng, chứng chỉ (Phòng HCTH chuẩn bị nội dung)

- Xây dựng Quy chế tài chính (Phòng TCKT chuẩn bị nội dung, mời nhóm chuyên gia cùng dự)

Phòng: A.207

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

17h30: Thảo luận chuyên đề lớp NCS Khoá 26A

Trực tuyến

13h30: Chủ trì họp về công tác tạp chí.

TP:  lãnh đạo tạp chí, trưởng phòng QLKH&TSTC, Thư kí tòa soạn

       Phòng: A207

 

15h00: Chủ trì họp về công tác chỉnh lí tài liệu năm 2021 giai đoạn 1 của Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: Trưởng phòng HCTH, Trưởng phòng TCKT, Trưởng phòng QT

Phòng: A.207

 

Làm việc tại Trường

 

 

15h00: Họp về công tác chỉnh lí tài liệu năm 2021 giai đoạn 1 của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Trưởng phòng HCTH, Trưởng phòng TCKT, Trưởng phòng QT

Phòng: A.207

 

Thứ Năm

13/05

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

8h00: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

8h00: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

8h00: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

8h00: họp Ban Giám hiệu cho ý kiến về Dự thảo Quy định nhiệm vụ, chức năng của một số đơn vị thuộc Trường (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung)

8h-9h30: Cho ý kiến thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 2 đơn vị quản lý đào tạo, Khoa chuyên môn (Khoa PLHCNN)

9h30-10h30: Cho ý kiến thông qua chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Trung tâm Thông tin – Thư viện

Phòng: A.402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

17h30: Thảo luận chuyên đề lớp NCS Khoá 26A

Trực tuyến

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp công tác chuẩn bị cho  Hội thảo khoa học cấp Trường ”Những vấn đề pháp lý đặt ra trong giai đoạn hiện nay – Nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: theo Quyết định (mời GĐTTCNTT, chuyên viên Pha Phương Thanh dự)

Phòng: A.402

 

Thứ Sáu

14/05

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp Hội đồng tốt nghiệp hệ đại học 

Phòng: A.207

 

9h00: Hiệu trưởng tiếp viên chức, người lao động

Phòng: A.205

8h00: họp Hội đồng tốt nghiệp hệ đại học

Phòng: A.207

8h00: họp Hội đồng tốt nghiệp hệ đại học

Phòng: A.207

8h00: họp Hội đồng tốt nghiệp hệ đại học

Phòng: A.207

8h00: họp Hội đồng tốt nghiệp hệ đại học

Chủ trì: HIệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Bảy

15/05

(Sáng)

 

8h00: Giảng chuyên đề lớp NCS Khoá 26A

Trực tuyến

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

16/05

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU