LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 31/5 đến ngày 06/06/2021)

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

31/05

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h00: Dự họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h00: Dự họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h00: Dự họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h00: Ban giám hiệu làm việc với Ban rà soát, cập nhật chương trình đào tạo (Phòng Đảm bảo CLĐT & KT chuẩn bị nội dung)

TP: Ban giám hiệu và Lãnh đạo Phòng ĐBCL ĐT&KT họp tập trung, các thành viên của Ban họp trực tuyến

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Làm việc với Thường vụ Công đoàn Trường

Phòng: A.207

15h00: Chủ trì Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch (trực tuyến).

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

15h00: Chủ trì họp bàn về thi trực tuyến các học phần của Bộ môn Ngoại ngữ

Trực tuyến

Làm việc tại Trường

15h00: Chủ trì họp bàn về thi trực tuyến các học phần của Bộ môn Ngoại ngữ

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo đại học, Phòng ĐBCL & KT, Thanh tra, Trung tâm CNTT, toàn thể giảng viên Bộ môn NN 

Trực tuyến

Thứ Ba

01/06

(Sáng)

 

Làm việc tại Trường

8h00: Dự buổi làm việc giữa Bộ trưởng với một số Trưởng đơn vị thuộc Bộ về các vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng (mời Trưởng các đơn vị: TCCB, Quản trị, TCKT cùng dự)

Trực tuyến tại A.207

 

10h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu.

Phòng:A207

10h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng:A207

10h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng:A207

10h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng:A207

10h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác tài chính

 

Phòng:A207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu.

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

14h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Họp Ban Giám hiệu.

Phòng: A.207 và trực tuyến

14h00: Ban giám hiệu làm việc với Ban rà soát, cập nhật chương trình đào tạo (Phòng Đảm bảo CLĐT & KT chuẩn bị nội dung) – Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế.

TP: Ban giám hiệu và Lãnh đạo Phòng ĐBCL ĐT&KT họp tập trung, các thành viên của Ban họp trực tuyến

 

Phòng: A.207 và trực tuyến

16h00: Ban giám hiệu làm việc với Ban rà soát, cập nhật chương trình đào tạo (Phòng Đảm bảo CLĐT & KT chuẩn bị nội dung) – Chương trình đào tạo ngành Luật Chất lượng cao.

TP: Ban giám hiệu và Lãnh đạo Phòng ĐBCL ĐT&KT họp tập trung, các thành viên của Ban họp trực tuyến

 

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

17h30: Ban giám hiệu làm việc với Ban rà soát, cập nhật chương trình đào tạo (Phòng Đảm bảo CLĐT & KT chuẩn bị nội dung) – Chương trình đào tạo Pháp chế bộ ngành.

TP: Ban giám hiệu và Lãnh đạo Phòng ĐBCL ĐT&KT họp tập trung, các thành viên của Ban họp trực tuyến

 

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

 

Thứ Tư

02/06

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

8h00: Họp với Lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học về sửa đổi chương trình thạc sĩ.

Phòng A.401

8h00: Chủ trì họp chuẩn bị tự đánh gía chương trình đào tạo chất lượng cao (Phòng ĐBCL ĐT& KT chuẩn bị nội dung)

TP: Lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT, Đại diện Lãnh đạo phòng: Thanh tra, HCTH, Đào tạo ĐH

Phòng: trực tuyến

8h00: Chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị tuần lễ nghiên cứu khoa học

Phòng: A.207 và tực tuyến

8h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị tuần lễ nghiên cứu khoa học

Chủ trì: PHT Tô Văn Hoà

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH &TSTC, các chuyên viên phụ trách nhiệm vụ liên quan

Phòng: A.207 và tực tuyến

8h00: Họp với Lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học về sửa đổi chương trình thạc sĩ.

Chủ trì: PHT TT Vũ Thị Lan Anh

Phòng A.401

8h00: Họp chuẩn bị tự đánh gía chương trình đào tạo chất lượng cao (Phòng ĐBCL ĐT& KT chuẩn bị nội dung)

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT, Đại diện Lãnh đạo phòng: Thanh tra, HCTH, Đào tạo ĐH

Phòng: trực tuyến

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu.

Phòng:A207

14h00: họp Ban Giám hiệu.

Phòng:A207

14h00: họp Ban Giám hiệu.

Phòng:A207

14h00: họp Ban Giám hiệu.

Phòng:A207

14h00: họp Ban Giám hiệu về

- Phòng TCCB báo cáo về công tác cán bộ

- Phòng HCTH báo cáo về Dự thảo Quy định nhiệm vụ, chức năng của Phòng (mời Lãnh đạo Phòng TCCB, Trưởng phòng Thanh tra cùng dự)

Phòng:A207

Thứ Năm

03/06

(Sáng)

Làm việc tại Trường

[HOÃN] 8h00: Chủ trì họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

9h00: Chủ trì họp về cổng thông tin điện tử của Trường

Phòng: A.402

8h00: [HOÃN] Họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h00: [HOÃN] Họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

9h00: Họp về cổng thông tin điện tử của Trường

Phòng: A.402

 

10h00: Chủ trì họp rà soát việc công khai thông tin trên cổng TTĐT

Phòng: A.402

8h00: [HOÃN] Họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng: A.207 và trực tuyến

8h00: [HOÃN] Họp Hội đồng khoa học và đào tạo

Phòng: A.207 và trực tuyến

 

9h00: Họp về cổng thông tin điện tử của Trường

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng các đơn vị: Trung tâm CNTT, HCTH, TCCB, Đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học, Hợp tác quốc tế, CTSV, Đoàn TNCS

Phòng: A.402

 

10h00: Họp rà soát việc công khai thông tin trên cổng TTĐT

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Thanh tra, Lãnh đạo Phòng HCTH (trung tâm CNTT cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật)

Phòng: A.402

CHIỀU

14h30: Chủ trì Toạ đàm trực tuyến (webinar) về chủ đề bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ngoài vùng quyền tài phán quốc gia (viết tắt là BBNJ)

TP: theo Giấy mời.

Phòng:A402

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

 

 

14h30: Toạ đàm trực tuyến (webinar) về chủ đề bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ngoài vùng quyền tài phán quốc gia (viết tắt là BBNJ)

TP: theo Giấy mời.

Phòng:A402

Thứ Sáu

04/06

(Sáng)

8h00: Dự họp giao ban Trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Trực tuyến tại A.207

8h00: Dự họp giao ban Trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Trực tuyến tại A.207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

 

CHIỀU

 

14h00: Dự họp cùng BCSĐ Bộ Tư pháp

14h00: Dự họp cùng BCSĐ Bộ Tư pháp

 

16h00: Chủ tịch Hội đồng luận án cấp cơ sở

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Bảy

05/06

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

06/06

(Sáng)

 

 

8h00: Dự họp trực tuyến về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban giám hiệu về việc triển khai xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022. 

Họp  trực  tuyến

8h00: Chủ  trì họp trực tuyến về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban giám hiệu về việc triển khai xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022. 

Họp  trực  tuyến

8h00: Dự họp trực tuyến về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban giám hiệu về việc triển khai xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022. 

Họp  trực  tuyến

Họp trực tuyến về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban giám hiệu về việc triển khai xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị; 

TP: Trưởng, Phó các Khoa, Phòng, Bộ môn (thuộc Trường), Viện Luật so sánh; Trưởng, Phó các bộ mộn.

họp  trực  tuyến

 

CHIỀU