LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21/6 ĐÉN 27/6/2021

 

 

QCT HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

21/06

(Sáng)

Làm việc tại Trường

09h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

09h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

10h30: Chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Phòng: A.401 và trực tuyến

 

09h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

09h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

09h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Ba

22/06

(Sáng)

Làm việc tại Trường

9h00: Chủ trì họp bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất nhà K6-KTX

Phòng: A.401

8h00: Chủ trì họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Giảng viên và hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Chuyên viên để xem xét các văng bằng, chứng chỉ, hồ sơ của ứng viên

Phòng: A402 và trực tuyến

 

8h00: Dự họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Giảng viên và hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Chuyên viên để xem xét các văng bằng, chứng chỉ, hồ sơ của ứng viên

Phòng: A402 và trực tuyến

 

Làm việc tại Trường

8h00: Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Giảng viên và hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Chuyên viên để xem xét các văng bằng, chứng chỉ, hồ sơ của ứng viê

Chủ trì: Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh

TP: theo Quyết định, Lãnh đạo Phân hiệu họp trực tuyến, TP Thanh tra cùng dự

Phòng: A402 và trực tuyến

 

9h00: Họp bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất nhà K6-KTX

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: Trưởng các đơn vị: Quản trị, CTSV, Bộ môn Giáo dục thể chất

Phòng: A.401

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp Ban xây dựng Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý một số hoạt động chuyên môn cho Phân hiệu

Phòng: A402 và trực tuyến

Làm việc tại Trường

14h00: Họp Ban xây dựng Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý một số hoạt động chuyên môn cho Phân hiệu

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: theo Quyết định (Lãnh đạo Phân hiệu họp trực tuyến)

Phòng: A402 và trực tuyến

Thứ Tư

23/06

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì  Hội thảo khoa học cấp Trường: “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong Luật Phòng, chống tham nhũng”

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A402

 

 

8h00: Chủ trì họp triển khai xây dựng Đề án E-learning

Phòng: A.401

09h00: Chủ trì họp triển khai giao nhiệm vụ đối với các cán bộ làm công tác kiểm tra thi THPT năm 2021 

 

Phòng: A403

08h00: Hội thảo khoa học cấp Trường: “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong Luật Phòng, chống tham nhũng”

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (các giảng viên, sinh viên có quan tâm đến hội thảo)

Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

Phòng: A402

 

8h00: Họp triển khai xây dựng Đề án E-learning

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: trưởng các đơn vị: CNTT, HCTH, Đào tạo đại học (Đào tạo đại học chuẩn bị nội dung)

Phòng: A.401

 

09h00: Họp triển khai giao nhiệm vụ đối với các cán bộ làm công tác kiểm tra thi THPT năm 2021 

TP: Các cán bộ tham gia công tác kiểm tra thi THPT 2021; đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin, Phân hiệu họp trực tuyến.

(Phòng Thanh tra chuẩn bị nội dung)

Phòng: A403

 

CHIỀU

 

 

 

Làm việc tại Trường

 

 

14h00:  Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

14h00:  họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

14h00:  họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

14h00:  họp Ban giám hiệu

Phòng: A.402

14h00:  họp Ban giám hiệu

- cho ý kiến về Dự thảo Quy định về chế độ làm việc của giảng viên (mời Ban xây dựng cùng dự)

- Cho ý kiến về Quy định nhiệm vụ, chức năng của Phân hiệu (trưởng các đơn vị thuộc Trường cùng dự)

Phòng: A.402, Phân hiệu dự trực tuyến

Thứ Năm

24/06

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Phòng: A.402

 

10h00: Chủ trì họp Hội đồng nâng bậc lương tháng 7/2021.

TP: theo Quyết định

Phòng: A402

8h00: Dự Hội thảo góp ý Dự thảo Thông tư ban hành quy chế sinh viên hệ chính quy

Bộ Giáo dục và Đào tạo

8h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Phòng: A.402

8h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Phòng: A.402

8h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Chủ trì: Hiệu trưởng

TP: theo QĐ

Phòng: A.402

 

9h30: Họp Hội đồng nâng bậc lương tháng 7/2021.

TP: theo Quyết định

Phòng: A401

CHIỀU

16h00: Chủ trì họp Hội đồng trường

Phòng: A402

 

14h00: Chủ trì họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A402

 

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A402

 

13h30: Họp Hội đồng sát hạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp chuyên viên

Phòng: A.402

 

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

14h30:  Họp Hội đồng sát hạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên

Phòng: A.402

 

16h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A402

 

14h00: Họp Ban giám hiệu

Phòng: A.207

 

14h30: Chủ trì Họp về công tác chuẩn bị tổ chức đoàn kiểm tra THPT năm 2021 

Phòng: A.401

16h00: Họp Hội đồng trường

Phòng: A402

 

13h30: Họp Hội đồng sát hạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp chuyên viên

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ, Lãnh đạo Phân hiệu và ứng viên tham dự trực tuyến

Phòng: A.402

 

14h30:  Họp Hội đồng sát hạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: theo QĐ

Phòng: A.402

14h30: Họp về công tác chuẩn bị tổ chức đoàn kiểm tra THPT năm 2021 

Thành phần tham dự: Phòng Thanh tra,  đại diện lãnh đạo Phòng Quản trị; phòng Tài chính kế toán; Phòng Tổ chức cán bộ; Trạm y tế; Phòng Hành chính tổng hợp; Trung tâm công nghệ thông tin 

Phòng Thanh tra chuẩn bị nội dung 

Phòng: A.401

 

16h00: Họp Hội đồng trường

TP: các thành viên Hội đồng trường.

Phòng: A402

 

Thứ Sáu

25/06

(Sáng)

Làm việc tại Trường

8h00: Dự họp giao ban Lãnh đạo Bộ Tư pháp (Trưởng phòng: TCCB, Quản trị cùng dự)

Phòng: A.402

8h30: Dự Hội thảo về sửa đổi Luật HTX

Bộ Kế hoạch và đầu tư

 

10h00: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

10h00:  họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

10h00: họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.402

10h00: Họp Ban giám hiệu về việc rà soát, cập nhật chương trình đào tạo

TP: ban rà soát, cập nhật chương trình đào tạo (theo QĐ)

Phòng: A.402

10h00: [HOÃN] Họp Ban Giám hiệu thực hiện quy trình 4 bước kiện toàn Phó trưởng phòng Công tác sinh viên

TP: toàn thể viên chức Phòng CTSV, trưởng phòng TCCB

Phòng: A.402

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Đổi mới nội dung chương trình môn học giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội”

Phòng: A.402

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Bảy

26/06

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

27/06

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU