Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

28/02

(Sáng)

Làm việc tại Trường

09h00: Chủ trì  Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

Phòng A.207

 

09h00:  Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

Phòng A.207

 

09h00:  Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

Phòng A.207

 

09h00:  Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

Phòng A.207

 

09h00:  Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

TP: Thành viên Hội đồng tuyển sinh sau đại học (theo Quyết định)

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì họp rà soát Đề án ĐTCLC ngành Luật Kinh tế

TP: Theo quyết định

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp rà soát Đề án ĐTCLC ngành Luật Kinh tế

TP: Theo quyết định

Phòng A.207

Thứ Ba

01/3

(Sáng)

Làm việc tại Trường

09h00: Họp Tổ công tác triển khai nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án xây dựng cơ sở II.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Chủ trì   họp xây dựng nội dung Diễn đàn luật học phát triển 2022.

Phòng A.402

08h30: Chủ trì họp xây dựng nội dung Diễn đàn luật học phát triển 2022.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Phòng QLKH&TSTC, lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, Trưởng các nhóm nghiên cứu, các GS, PGS (các thầy, cô không có điều kiện tham dự trực tiếp thì tham dự trực tuyến qua đường link do Trung tâm CNTT gửi).

Phòng A.402

09h00: Họp Tổ công tác triển khai nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án xây dựng cơ sở II.

TP: Theo quyết định (Phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định, Phòng QT và Tài chính - Kế toán chuẩn bị nội dung cuộc họp)

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

 

Thứ Tư

02/3

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì họp Ban xây dựng CTĐT ngành Luật, chuyên ngành SHTT

TP: Theo Quyết định

 Phòng A.207

08h00:  Chủ trì nghe giới thiệu phần mềm quản lý hành chính.

Phòng A.402

 và trực tuyến

08h00:  Chủ trì nghe giới thiệu phần mềm quản lý hành chính. TP: Lãnh đạo, chuyên viên TTCNTT, đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, đơn vị tư vấn CNTT.

Phòng A.402

 và trực tuyến

 

08h00: Họp Ban xây dựng CTĐT ngành Luật, chuyên ngành SHTT

TP: Theo Quyết định

 Phòng A.207

CHIỀU

 

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Họp rà soát chuẩn bị cho ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

trực tuyến

14h00: Họp rà soát chuẩn bị cho ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì Họp rà soát chuẩn bị cho ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì Họp rà soát chuẩn bị cho ngày 8/3.

TP: Trưởng Phòng: Hành chính - Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Tài chính - Kế toán, Quản trị, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban nữ công, Trạm Y tế.

Phòng A.207

Thứ Năm 03/3

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h30: Họp xây dựng yêu cầu chi tiết đối với tính năng của phần mềm tuyển sinh, nhập học.

Phòng A.402

 

08h30: Họp xây dựng yêu cầu chi tiết đối với tính năng của phần mềm tuyển sinh, nhập học.

Phòng A.402

 

08h30: Chủ trì họp xây dựng yêu cầu chi tiết đối với tính năng của phần mềm tuyển sinh, nhập học.

Phòng A.402

 

08h30: Chủ trì họp xây dựng yêu cầu chi tiết đối với tính năng của phần mềm tuyển sinh, nhập học.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách TTCNTT; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tuyển sinh, nhập học của Phòng ĐTĐH, Phòng CTSV; lãnh đạo, chuyên viên tuyển sinh nhập học của Phòng ĐTSĐH; lãnh đạo Phòng TCKT. Mời PHT Vũ Thị Lan Anh, PHT Lê Đình Nghị.

(các đơn vị chuẩn bị theo các nội dung được yêu cầu)

Phòng: A.402

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho học viên Lớp cao học khóa 27.

Phòng A.207

 

14h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho học viên Lớp cao học khóa 27

Phòng A.207

 

15h00: Chủ trì họp xây dựng yêu cầu chi tiết đối với tính năng phần mềm lập kế hoạch giảng dạy hệ đại học, sau đại học.

Phòng A.402 và trực tuyến

14h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho học viên Lớp cao học khóa 27

Phòng A.207

 

15h00: Chủ trì họp xây dựng yêu cầu chi tiết đối với tính năng phần mềm lập kế hoạch giảng dạy hệ đại học, sau đại học.

Phòng A.402 và trực tuyến

14h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho học viên Lớp cao học khóa 27

Phòng A.207

 

15h00: Chủ trì họp xây dựng yêu cầu chi tiết đối với tính năng phần mềm lập kế hoạch giảng dạy hệ đại học, sau đại học.

Phòng A.402 và trực tuyến

14h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho học viên Lớp cao học khóa 27.

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì họp xây dựng yêu cầu chi tiết đối với tính năng phần mềm lập kế hoạch giảng dạy hệ đại học, sau đại học.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách TTCNTT, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng công tác sinh viên; lãnh đạo Phòng TCKT, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách trực Hội trường Phòng QT (dự trực tiếp); các trưởng đơn vị chuyên môn, trưởng bộ môn trực thuộc, lãnh đạo Phân hiệu (dự trực tuyến). Mời PHT Vũ Thị Lan Anh, PHT Lê Đình Nghị.   (các đơn vị chuẩn bị theo các nội dung được yêu cầu)

Phòng A.402 và trực tu yến

Thứ Sáu

04/3

(Sáng)

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Chủ trì họp Ban xây dựng CTĐT ngành Luật, chuyên ngành THADS

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

08h30: Chủ trì họp xây dựng yêu cầu chi tiết đối với tính năng phần mềm phân lịch giảng, kê khai giờ giảng.

Phòng A.402 và trực tuyến

08h00: Chủ trì họp Ban xây dựng CTĐT ngành Luật, chuyên ngành THADS

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

08h30: Chủ trì họp xây dựng yêu cầu chi tiết đối với tính năng phần mềm phân lịch giảng, kê khai giờ giảng.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách TTCNTT; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách kế hoạch của Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học; Lãnh đạo Phòng Quản trị, Phòng CTSV, Phòng TCK; đại diện lãnh đạo: Phòng Thanh tra, TCCB (dự trực tiếp); các trưởng đơn vị chuyên môn, trưởng bộ môn trực thuộc, lãnh đạo Phân hiệu (dự trực tuyến)

(các đơn vị chuẩn bị theo các nội dung được yêu cầu)

Phòng A.402 và trực tuyến

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp rà soát công tác chuẩn bị làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ.

Phòng A.207

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ.

Phòng A.207

14h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ.

TP: lãnh đạo và chuyên viên Phòng TCCB, TP: HCTH, QT, TCKT

Phòng A.207

Thứ Bảy

05/03

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

05/03

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU