LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/8 ĐẾN NGÀY 21/8/2022

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

15/8

(Sáng)

8h00: Họp đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố

Làm việc tại Trường

 

 

 

11h00:  Chủ trì tiếp xã giao chia tay, trao chứng chỉ cho Ông Choo JinSuk- Thẩm phán Hàn Quốc, hoàn thành khoá nghiên cứu, học tập tại Trường.

Phòng: A.211

 

08h00:  Chủ trì Họp các Tổ đảm bảo chất lượng giáo dục tại đơn vị

Phòng: A207

 

08h00: Dự đại hội Chi bộ Khoa PLHS

  Phòng: A.402

 

08h00: Đại hội Chi bộ Khoa PLHS

  Phòng: A.402

 

08h00:  Chủ trì Họp các Tổ đảm bảo chất lượng giáo dục tại đơn vị (Phân hiệu dự trực tuyến)

TP: theo QĐ

Phòng: A207

11h00:  Chủ trì tiếp xã giao chia tay, trao chứng chỉ cho Ông Choo JinSuk- Thẩm phán Hàn Quốc, hoàn thành khoá nghiên cứu, học tập tại Trường.

TP: đại diện lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế; PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền Phương, PGS.TS. Trần Anh Tuấn.

Phòng: A.211

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h00:  Chủ trì

Họp với Đại học Arizona về các vấn đề của chương trình.

 Phòng: A.211

 

 

 

14h00:  Chủ trì họp về giáo viên giảng dạy tại Phân hiệu.

  Phòng: A.207

 

14h00:   Họp về giáo viên giảng dạy tại Phân hiệu.

  Phòng: A.207

 

14h00: Khảo sát tại Bộ Tài nguyên 

 

14h00:   Họp về giáo viên giảng dạy tại Phân hiệu 

TP: đại diện lãnh đạo các khoa chuyên môn, Viện LSS, Bộ môn chuyên môn; Lãnh đạo Phòng TCCB (Phân hiệu dự trực tuyến)

  Phòng: A.207

 

14h00:  Họp với Đại học Arizona về các vấn đề của chương trình.

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: toàn bộ thành viên Ban điều hành CTLK Arizona

Phòng: A.211

Thứ Ba

16/8

(Sáng)

8h00: Họp về quy trình tổ chức đại hội chi bộ Khoa Pháp luật quốc tế

10h00: Dự đại hội chi bộ Khoa Pháp luật thương mại quốc tế

11h00: Họp về quy trình đại hội chi bộ Phòng Quản trị

Làm việc tại Trường

8h30: Chủ trì họp Hội đồng tư vấn chuẩn chương trình đào tạo ngành pháp luật

Phòng: A207

8h30: họp Hội đồng tư vấn chuẩn chương trình đào tạo ngành pháp luật

Phòng: A207

 

08h00: (chuyển)  Làm việc với cán bộ chuyên quản A03 về công tác ANM.

  Phòng: A.211

 

08h00: (chuyển)  Làm việc với cán bộ chuyên quản A03 về công tác ANM.

TP: đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, CTSV, TTCNTT

  Phòng: A.211

 

8h30: Họp Hội đồng tư vấn chuẩn chương trình đào tạo ngành pháp luật

Chủ trì: PHT Vũ Thị Lan Anh

TP: toàn thể thành viên HĐTV, Ban chuyên môn và Ban thư ký

Phòng: A207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00:  Chủ trì họp với bên cây xanh

Phòng: A.207

14h00:  Chủ trì Họp với Đại học Arizona về Dự án Cải tạo.

Phòng: A.211

 

14h00:  Chủ trì làm việc với cán bộ chuyên quản A03 về công tác ANM.

  Phòng: A.401

15h30:  Chủ trì nghe báo cáo về một số nội dung liên quan đến công tác đào tạo ĐH.

  Phòng: A.207

 

14h00: Làm việc với cán bộ chuyên quản A03 về công tác ANM.

TP: đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, CTSV, TTCNTT

  Phòng: A.401

14h00:  Chủ trì họp với bên cây xanh.

TP: Trưởng phòng QT, tư vấn quản lý Dự án thiết kế cây xanh

Phòng: A.207

15h30:  Chủ trì nghe báo cáo về một số nội dung liên quan đến công tác đào tạo ĐH.

TP: lãnh đạo, chuyên viên Phòng ĐTĐH

  Phòng: A.207

14h00: Đại hội Chi bộ Khoa PL HCNN

  Phòng: A.402

14h00:  Chủ trì Họp với Đại học Arizona về Dự án Cải tạo.

TP: toàn bộ thành viên Ban điều hành CTLK Arizona

Phòng: A.211

 

14h00: Làm việc với cán bộ chuyên quản A03 về công tác ANM.

TP: đại diện lãnh đạo Phòng HCTH, CTSV, TTCNTT

  Phòng: A.401

 

 

 

 

Thứ Tư

17/8

(Sáng)

 

9h: Dự Đại hội chi bộ Khoa Pháp luật quốc tế

Làm việc tại Trường

08h00: Dự Đại hội Chi bộ Khoa PLQT

  Phòng: A.402

 

10h00: dự Đại hội Chi bộ TTTVPL

  Phòng: A.402

08h00:  Chủ trì họp Ban xây dựng Quy chế đào tạo trình độ Đại học

  Phòng: A.207

 

09h30:  Chủ trì họp Ban xây dựng Quy chế Công tác Sinh viên

  Phòng: A207

 

 

Làm việc tại Trường

08h00:  Chủ trì họp Ban xây dựng Quy chế đào tạo trình độ Đại học

TP: theo Quyết định

  Phòng: A.207

 

09h30:  Chủ trì họp Ban xây dựng Quy chế Công tác Sinh viên

TP: theo Quyết định

  Phòng: A207

08h00: Đại hội Chi bộ Khoa PLQT

  Phòng: A.402

[HOÃN]: Họp thường trực hội đồng trường

CHIỀU

 

14h00: Chủ trì họp Đảng ủy

Phòng: A.207

15h00: Chủ trì hợp thường trực hội đồng trường

Phòng: A.207

14h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

15h00: Hợp thường trực hội đồng trường

Phòng: A.207

14h00: Tham gia đoàn khảo sát của Đại học Arizona về cơ sở vật chất

TP: Trưởng phòng Quản trị, HTQT, đc Việt Anh (HTQT)

 

14h00: Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

13h30: Chủ trì họp Giao ban công tác CĐS

Phòng: A.401

14h00: Họp Đảng ủy

Chủ trì: Bí thư

TP: các đảng ủy viên

Phòng: A.207

15h00: Hợp thường trực hội đồng trường

Phòng: A.207

13h30: Chủ trì họp Giao ban công tác CĐS.

TP:lãnh đạo chuyên viên có liên quan của TTCNTT; đại diện lãnh đạo Phòng QT, TCKT

Phòng: A.401

Thứ Năm

18/8

(Sáng)

8h30: Chủ trì họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

8h30: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

8h30: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

 

8h30: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

8h30: Họp Hội đồng trường

Phòng: A.207

8h30: Họp Hội đồng trường

Chủ trì: Chủ tịch

TP: Theo QĐ

Phòng: A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

14h30: Dự Hội đồng đề tài cấp Bộ tại Viện Khoa học pháp lý.

14h00: Dự Đại hội chi bộ Khoa Pháp luật dân sự.

Phòng: A402

14h00: Chủ trì Họp Ban chuyên môn khối Ngành pháp luật trình độ đại học

  Phòng: A.207

14h00: Đại hội Chi bộ Khoa PLDS

  Phòng: A.402

 

14h00: Đại hội Chi bộ Phòng TCKT

  Phòng: A.401

 

14h00: Chủ trì Họp Ban chuyên môn khối Ngành pháp luật trình độ đại học

TP: theo Quyết định

  Phòng: A.207

 

Thứ Sáu

19/8

(Sáng)

8h00: Đi công tác Nghệ An

8h00: Dự đại hội chi bộ Khoa pháp luật kinh tế

Phòng: A402

9h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm học

Phòng: A.207

7h30: Dự Đại hội Chi bộ Khoa Ngoại ngữ pháp lý

  Nhà F

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Đại hội Chi bộ Đào tạo SĐH

  Phòng: A.207

08h00: Đại hội Chi bộ Phòng CTSV

  Phòng học CLC

8h00: Đại hội chi bộ Khoa Pháp luật kinh tế 

Phòng: A402

8h00​​​: Đại hội chi bộ Khoa pháp luật thương mại quốc tế 

Phòng: A401

08h00: Đại hội Chi bộ Bộ môn NN

  Nhà F

 

9h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm học

TP: trưởng các đơn vị: HCTH, TCKT, Quản trị, TCCB, đ/c Phạm Quý Đạt, ĐTĐH, CTSV

Phòng: A.207

 

08h00: Đại hội Chi bộ Trạm Y tế

  Nhà A.1206

 

 

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Hội thảo "Kinh tế ban đêm ở Viêt Nam: Thực trạng chính sách và pháp luật"

Phòng: A.402

16h30: Chủ trì Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm học

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

16h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm học

Phòng: A.207

Làm việc tại Trường

16h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm học

Phòng: A.207

14h00: Khảo sát tại Bộ Xây dựng

 

 

 

 

 

16h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm học

Phòng: A.207

14h00: Đại hội Chi bộ Phòng HCTH

  Phòng: A.207

 

14h00: Đại hội Chi bộ TTCNTT.

Phòng: B.202

16h30: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết năm học

TP: lãnh đạo Phòng HCTH, trưởng các đơn vị: TCKT, Quản trị, TCCB, ĐTĐH, QLKH&TSTC, CTSV, CNTT, ĐBCLĐT&KT (Đ/c Phạm Thị Hằng), đ/c Phạm Quý Đạt

Phòng: A.207

 

  

 

 

Thứ Bảy

20/8

(Sáng)

 

 

 

08h00: Dự Hội nghị sửa đổi NĐ99 tại Bộ DGĐT. 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

21/ 8

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU