LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

05/9

(Sáng)

09h00:  Chủ trì Họp Đề tài NCKH cấp thành phố.

Phòng A.207

08h30:  Chủ trì Họp Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục Đại học.

Phòng A.402

10h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”.

Phòng A.402

08h30:  Họp Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục Đại học.

Phòng A.402

10h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”.

Phòng A.402

08h30:  Họp Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục Đại học.

Phòng A.402

10h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”.

Phòng A.402

08h30:  Họp Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục Đại học.

Phòng A.402

 

09h00: Họp Đề tài NCKH cấp thành phố.

Phòng A.207

10h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”.

Phòng A.402

08h30: Họp Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục Đại học.

TP: theo Quyết định

Phòng A.402

 

09h00: Họp Đề tài NCKH cấp thành phố.

TP: thư ký đề tài và các đ/c được triệu tập

Phòng A.207

 

10h00: Nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTSĐH

Phòng A.402

CHIỀU

14h00: Dự họp tại Thành ủy Hà Nội

16h00: Đi công tác Ninh Bình

13h00: Đi công tác Ninh Bình

13h00: Đi công tác Ninh Bình

13h00: Đi công tác Ninh Bình

 

Thứ Ba

06/9

(Sáng)

08h00: Khảo sát tại Bộ Nội Vụ, Bộ Xây Dựng

08h00: Chủ trì Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

   Ninh Bình

08h00: Dự Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

   Ninh Bình

08h00: Dự Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

   Ninh Bình

08h00: Dự Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

   Ninh Bình

08h00: Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

TP: đại diện HĐ Trường, BGH và theo Giấy mời

 Ninh Bình

CHIỀU

 

13h30: Về Hà Nội

13h30: Về Hà Nội

13h30: Về Hà Nội

 

 

15h00: Chủ trì Họp rà soát công việc phòng HCTH

Phòng: A.207

 

 

15h00: Chủ trì Họp rà soát công việc phòng HCTH

Phòng: A.207

Thứ Tư

07/9

(Sáng)

7h15: Họp Đề tài NCKH cấp thành phố.

TP: thư ký đề tài và các đ/c được triệu tập

Phòng A.207

08h00: Họp triển khai 4 bước (từ Bước 1 đến Bước 4) quy trình kiện toàn Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học 

Phòng: A.207

 

08h00: Họp triển khai 4 bước (từ Bước 1 đến Bước 4) quy trình kiện toàn Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học 

Phòng: A.207

 

08h00: Chủ trì họp Triển khai 4 bước (từ Bước 1 đến Bước 4) quy trình kiện toàn Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học 

Phòng: A.207

 

7h15: Họp Đề tài NCKH cấp thành phố.

TP: thư ký đề tài và các đ/c được triệu tập

Phòng A.207

08h00: Họp triển khai 4 bước (từ Bước 1 đến Bước 4) quy trình kiện toàn Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học 

Phòng: A.207

7h15: Họp Đề tài NCKH cấp thành phố.

TP: thư ký đề tài và các đ/c được triệu tập

Phòng A.207

08h00: Họp Triển khai 4 bước (từ Bước 1 đến Bước 4) quy trình kiện toàn Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học 

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

 

14h00: Họp triển khai 4 bước (từ Bước 1 đến Bước 4) quy trình kiện toàn  Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng: A.207

 

16h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ (Nội dung cho ý kiến về kết quả thực hiện quy trình).

  Phòng: A.207

14h00: Họp riển khai 4 bước (từ Bước 1 đến Bước 4) quy trình kiện toàn  Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ (Nội dung cho ý kiến về kết quả thực hiện quy trình).

  Phòng: A.207

14h00: Họp triển khai 4 bước (từ Bước 1 đến Bước 4) quy trình kiện toàn  Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ (Nội dung cho ý kiến về kết quả thực hiện quy trình).

  Phòng: A.207

 

14h00:  Chủ trì họp triển khai 4 bước (từ Bước 1 đến Bước 4) quy trình kiện toàn  Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng: A.207

16h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ (Nội dung cho ý kiến về kết quả thực hiện quy trình).

  Phòng: A.207

14h00: Họp triển khai 4 bước (từ Bước 1 đến Bước 4) quy trình kiện toàn  Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng: A.207

16h00: Họp Ban Giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ (Nội dung cho ý kiến về kết quả thực hiện quy trình).

  Phòng: A.207

Thứ Năm

08/9

(Sáng)

 

 

 

08h00: Chủ trì Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên VB2 chính quy.

Phòng A.401

08h30: Chủ trì Họp thường trực Ban chuyên môn, Tổ giúp việc xây dựng chuẩn CTĐT trình độ ĐH.

Phòng: A.207

10h00:  Chủ trì Họp Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy..

Phòng: A.207

08h00: Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên VB2 chính quy.

Chủ trì: PHT Lê Đình Nghị

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, CTSV, Thanh tra; Cô Phạm Thị Huyền (Khoa PLKT), Cô Cao Thanh Huyền (Khoa PLHS), cán bộ quản lý lớp và đại diện BCS lớp K20DVB2CQ

Phòng A.401

08h30: Họp thường trực Ban chuyên môn, Tổ giúp việc xây dựng chuẩn CTĐT trình độ ĐH.

TP: Thường trực Ban chuyên môn (Các thành viên của ban là người trong trường)Họp Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy.

Phòng: A.207

10h00: Họp Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy..

Phòng: A.207

CHIỀU

13h30: Chủ trì Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

14h30: Chủ trì Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

13h30:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

13h30:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

13h30:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

13h30:  Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

14h30: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

18h30: Tổ chức chương trình vui tết trung thu cho con của viên chức, người lao động của Trường.

TP : Đảng ủy, Ban giám hiệu, Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, BCH Công đoàn, chủ tịch công đoàn bộ phận, tổ trưởng các tổ nữ công, Đoàn thanh niên, con của viên chức, người lao động của Trường.

Phòng: A.403

Thứ Sáu

09/9

(Sáng)

 

 

 

 

[HOÃN] 08h30:  Chủ trì họp về việc kiện toàn lãnh đạo các tổ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Thông tin thư viện.

Phòng: A.207

 

[HOÃN] 09h30:  Chủ trì nghe báo cáo về việc thiết kế Thư viện cơ sở Bắc Ninh.

Phòng: A.207

 

08h00: Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

TP: Thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục; Hội đồng Tự đánh giá CSGD; Thành viên Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách của HĐTĐG CSGD; Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của các đơn vị thuộc Trường.

Phòng: A.403

 

[HOÃN] 08h30:  Họp về việc kiện toàn lãnh đạo các tổ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Thông tin thư viện.

TP: Trung tâm Thông tin thư viện, Phòng Tổ chức cán bộ, cấp uỷ và ban chấp hành công đoàn Trung tâm.

Phòng: A.207

10h00: Họp giao ban công tác CĐS.

Chủ trì: PHT Tô Văn Hòa

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng: A.207

[HOÃN] 09h30:  Nghe báo cáo về việc thiết kế Thư viện cơ sở Bắc Ninh.

TP: Lãnh đạo Trung tâm Thông tin thư viện, đại diện lãnh đạo Phòng

Quản trị, mời đ/c Nguyễn Tiến Định (Phòng Quản trị), đơn vị tư vấn thiết kế

Phòng: A.207

 

CHIỀU

 

14h00: Dự tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

Phòng: A.403

 

14h00: Dự tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

Phòng: A.403

 

14h00: Dự tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

Phòng: A.403

 

14h00: Dự tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

Phòng: A.403

 

14h00: Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

TP: Thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục; Hội đồng Tự đánh giá CSGD; Thành viên Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách của HĐTĐG CSGD; Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của các đơn vị thuộc Trường.

Phòng: A.403

 

 

Thứ Bảy

10/9

(Sáng)

 

 

 

 

 

08h00: Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

TP: Thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục; Hội đồng Tự đánh giá CSGD; Thành viên Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách của HĐTĐG CSGD; Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của các đơn vị thuộc Trường.

Phòng: A.403

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

14h00: Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

TP: Thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục; Hội đồng Tự đánh giá CSGD; Thành viên Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách của HĐTĐG CSGD; Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của các đơn vị thuộc Trường.

Phòng: A.403

Chủ Nhật

11/ 9

(Sáng)

 

 

 

 

 

0800: Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

TP: Thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục; Hội đồng Tự đánh giá CSGD; Thành viên Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách của HĐTĐG CSGD; Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của các đơn vị thuộc Trường.

Phòng: A.403

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

14h00: Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

TP: Thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục; Hội đồng Tự đánh giá CSGD; Thành viên Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách của HĐTĐG CSGD; Thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của các đơn vị thuộc Trường.

Phòng: A.403