LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

(Từ ngày: 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

03/10

(Sáng)

08h30: Họp Ban Thường Vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h30: Chủ trì Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

08h00: Nghe báo cáo về Dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

08h30: Họp Ban Thường Vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h30: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

08h00: Chủ trì Lễ nhập học SV K47 Chương trình LKĐT.

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.402

 

09h30: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

08h30: Họp Ban Thường Vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h30: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

08h30: Họp Ban Thường Vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h30: Họp Đảng ủy.

Phòng: A.207

 

 

 

08h00: Nghe báo cáo về Dự án cơ sở 2.

TP: TP QT, TCKT, đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Phòng A.207

 

08h00: Chủ trì Lễ nhập học SV K47 Chương trình LKĐT.

TP: theo Kế hoạch

Phòng: A.402

08h30: Họp Ban Thường Vụ Đảng ủy

Phòng: A.207

 

09h30: Họp Đảng ủy.

TP: các đ/c Đảng ủy viên, thành viên Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy

Phòng: A.207

CHIỀU

13h30: Chủ trì họp đề tài NCKH cấp Thành phố

Phòng: A.211

 

14h00: Dự họp với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về Dự án cơ sở 2 ĐHLHN

Phòng họp số 1-BTP

 

14h00: Chủ trì   Họp rà soát công tác tổ chức 02 Hội thảo Tuần lễ pháp luật Đức.

Phòng: A.401

 

 

 

14h00: Dự họp với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về Dự án cơ sở 2 ĐHLHN

Phòng họp số 1-BTP

 

14h00: Chủ trì  họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Phòng: A.207

 

 

 

 

13h30: Họp đề tài NCKH cấp Thành phố.

TP: Chủ nhiệm, Thư Đề tài và các đ/c được triệu tập

Phòng: A.211

 

14h00: Dự họp với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về Dự án cơ sở 2 ĐHLHN.

TP: TP Quản trị, TCKT, đ/c Lê Thị Hiền – PTP TCKT, Ban Quản lý dự án.

Phòng họp số 1-BTP

 

 

14h00: Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

TP: Các  đ/c Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì   Họp rà soát công tác tổ chức 02 Hội thảo Tuần lễ pháp luật Đức.

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.401

Thứ Ba

04/10

(Sáng)

08h00: Chủ tịch Hội đồng Trường làm việc với đại diện huyện Gia Lâm (cả ngày)

Làm việc tại Trường

08h30: Nghe báo cáo về Đề án đổi mới hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Phòng A.401

 

 

08h30: Chủ trì Họp cho ý kiến về danh mục giáo trình sử dụng cho các chương trình đào tạo

Phòng: A.207

 

 

09h30: Chủ trì Họp chuẩn bị tổ chức hội nghị Nghiên cứu khoa học 2022

Phòng: A.207

 

10h30: Chủ trì Họp Giao ban công tác CĐS và chuẩn bị App HLU-Connect cho sinh viên khóa mới.

Phòng: A.207

 

 

 

 

 

 

08h30: Chủ trì Họp cho ý kiến về danh mục giáo trình sử dụng cho các chương trình đào tạo

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí, chuyên viên chuyên quản Phòng QLKH&TSTC

Phòng: A.207

 

09h30: Chủ trì Họp chuẩn bị tổ chức hội nghị Nghiên cứu khoa học 2022

TP: Ban tổ chức Hội nghị (theo Quyết định)

Phòng: A.207

 

10h30: Chủ trì Họp Giao ban công tác CĐS và chuẩn bị App HLU-Connect cho sinh viên khóa mới. TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH, phòng CTSV, Phòng ĐTĐH.

Phòng: A.207

 

 

08h30: Nghe báo cáo về Đề án đổi mới hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

TP: Lãnh đạo Trung tâm, mời TP: TCCB, TCKT dự.

Phòng A.401

CHIỀU

 

17h00: Báo cáo Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị về tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Tư pháp

Làm việc tại Trường

[HOÃN] 14h00: Chủ trì họp triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật cho sinh viên năm 2022.

Phòng: A.207

17h00: Báo cáo Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị về tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Tư pháp

14h00: Chủ trì họp triển khai công tác đánh giá sơ bộ đề tài khoa học cấp cơ sở

Phòng: A.402

 

14h30: Họp nhóm 4 tự đánh giá CSĐT.

Phòng: A.401

 

16h00: Họp nhóm 6 tự đánh giá CSĐT.

Phòng: A.401

[hoãn] 14h00: Chủ trì họp triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật cho sinh viên năm 2022.

TP: Lãnh đạo phòng HCTH, Trung tâm công nghệ thông tin, Phòng Công tác sinh viên; Quản trị; Đoàn Thanh niên,

Phòng: A.207

 

14h00: Chủ trì họp triển khai công tác đánh giá sơ bộ đề tài khoa học cấp cơ sở

TP: Lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC, TCKT; chuyên viên chuyên quản Phòng QLKH&TSTC, Lãnh đạo các khoa chuyên môn; Phân hiệu, Viện Luật so sánh

Phòng: A.402

 

14h30: Họp nhóm 4 tự đánh giá CSĐT.

TP: tho Quyết định

Phòng: A.401

 

16h00: Họp nhóm 6 tự đánh giá CSĐT.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

17h00: Báo cáo Lãnh đạo Bộ làm việc với các đơn vị về tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

TP: TP Quản trị, TCKT, đ/c Lê Thị Hiền – PTP TCKT, Ban Quản lý dự án.

Bộ Tư pháp

Thứ Tư

05/10

(Sáng)

08h00: Chủ tịch Hội đồng Trường làm việc với đại diện Quận Tây Hồ (cả ngày)

08h30: Nghe BCH công đoàn báo cáo về các hoạt động chuẩn bị ngày PLVN; ngày thành lập Trường; ngày 20/11 

Phòng A.207

09h00 (Cả ngày): Chủ trì Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức”.

Phòng: A.402

 

08h30: Nghe BCH công đoàn báo cáo về các hoạt động chuẩn bị ngày PLVN; ngày thành lập Trường; ngày 20/11 

Phòng A.207

08h30: Nghe BCH công đoàn báo cáo về các hoạt động chuẩn bị ngày PLVN; ngày thành lập Trường; ngày 20/11 

Phòng A.207

 

Học lớp bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ tại Học viện Tư pháp đến hết ngày 06/10/2022

 

 

 

 

09h00: Chủ trì Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức”.

TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (đề nghị các đơn vị cử đại biểu tham dự)

Phòng: A.402

 

08h30: Nghe BCH công đoàn báo cáo về các hoạt động chuẩn bị ngày PLVN; ngày thành lập Trường; ngày 20/11 (mời Chủ tịch HĐ trường dự; Lãnh đạo TCKT; Phong TCCB; Các đc BCH Công đoàn Trường, chủ tịch CĐ bộ phận ( chủ tịch vắng cử đại diện dự)).

Phòng A.207

CHIỀU

 

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Khóa 47.

Phòng A.207

14h00 (Cả ngày): Chủ trì Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức”.

Phòng: A.402

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Khóa 47.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Khóa 47.

Phòng A.207

 


 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Khóa 47.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

 

14h00: Chung kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm Tuyên truyền pháp luật cấp Trường

năm 2022.

TP: Đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, Viện trực thuộc Trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và theo giấy mời.

Phòng: A.403

Thứ Năm

06/10

(Sáng)

 

08h00: Chủ trì họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

08h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

09h00: Chủ trì Tiếp đón đoàn Phó Trưởng Khoa Luật và Tư pháp, Đại học New South Wales, Ốt-xtrây-li-a đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Phòng: A.211

 

08h00: Họp Ban Giám hiệu

Phòng: A.207

 

 

 

 

 

08h00: Họp Ban Giám hiệu:

- Báo cáo công tác chuẩn bị cho Kế hoạch nhập học/khai giảng Khóa 47

(ĐTĐH, Trạm Y tế, Quản trị, TCKT, HCTH, Thanh tra, CNTT, CTSV, TCCB; Đoàn TN; Hội sinh viên, Phân hiệu trực tuyến);

- Phòng TCCB báo cáo một số nội dung.

Phòng: A.207

 

09h00: Chủ trì Tiếp đón đoàn Phó Trưởng Khoa Luật và Tư pháp, Đại học New South Wales, Ốt-xtrây-li-a đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

TP: lãnh đạo Phòng HTQT,QLKH&TSC,

Khoa PLTMQT.

Phòng: A.211

CHIỀU

 

 

13h30: Phát biểu Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật đất đai Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức

Phòng: A.402

13h30: Chủ trì Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật đất đai Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức

Phòng: A.402

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội cho sinh viên các Khoá 44,45 và 46. 

Phòng: A.207

 

 

 

 

13h30: Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật đất đai Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức

TP: TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (đề nghị các đơn vị cử đại biểu tham dự)

Phòng: A.402

 

14h00: Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội cho sinh viên các Khoá 44,45 và 46. 

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH,TCKT; Trưởng phòng Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; 

Phân hiệu dự họp trực tuyến. 

(Phòng CTSV chuẩn bị) 

Phòng: A.207

Thứ Sáu

07/10

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị ĐUK Trường các Trường Đại học Cao đẳng Hà Nội

 

08h30: Nghe các nhóm báo cáo công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Phòng A.207

 

 

10h30: Nghe báo cáo Đề tài “Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay”

Phòng A.207

08h30  (Cả ngày): Chủ trì Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật đất đai Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức

Phòng: A.402

08h30: Nghe các nhóm báo cáo công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Phòng A.207

 

10h30: Nghe báo cáo Đề tài “Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay”

Phòng A.207

08h00: Chủ trì họp Họp kiện toàn lãnh đạo các tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung

tâm Thông tin Thư viện.

Phòng: A.401

 

[HOÃN] 09h30: Chủ trì họp Họp Ban xây dựng, tổ giúp việc chuẩn CTĐT.

Phòng: A.401

 

 

 

08h30: Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật đất đai Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức

TP: TP: Theo Kế hoạch, Giấy mời (đề nghị các đơn vị cử đại biểu tham dự)

Phòng: A.402

 

08h30: Nghe các nhóm báo cáo công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

TP: Các nhóm tự đánh giá, lãnh đạo Phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng A.207

 

08h00: Chủ trì họp Họp kiện toàn lãnh đạo các tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung

tâm Thông tin Thư viện.

TP: Toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Thông tin Thư viện, Trưởng Phòng TCCB

Phòng: A.401

 

[HOÃN] 09h30: Họp Họp Ban xây dựng, tổ giúp việc chuẩn CTĐT.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

10h30: Nghe báo cáo Đề tài “Các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo luật của Trường Đại học Luật Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng trường trọng điểm về đào tạo pháp luật trong bối cảnh hiện nay”

TP: Thành viên và thư ký Đề tài, lãnh đạo Phòng QLKH&TSTC.

Phòng A.207

 

CHIỀU

15h30: Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

16h00: Họp triển khai Đề tài cấp TP.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

 

15h30: Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

13h30: Tham dự buổi tiếp Đại sứ CHLB Đức, dự lễ ký kết chương trình hợp tác 3 năm với Đức.

Bộ Tư pháp

 

14h00  (Cả ngày): Chủ trì Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật đất đai Việt Nam và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức

Phòng: A.402

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

 

 

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

 

15h30: Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng A.207

 

15h30: Họp thường vụ Đảng ủy.

Phòng A.207

 

16h60: Họp triển khai Đề tài cấp TP.

Phòng A.207

14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Tp: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

15h30: Họp thường vụ Đảng ủy.

Tp: Theo QĐ

Phòng A.207

 

16h00: Họp triển khai Đề tài cấp TP.

TP: Ban Thư ký và các thành viên được triệu tập

Phòng A.207

Thứ Bảy

08/10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

14h00: Khảo sát cơ sở 2 tại Bắc Ninh

 

 

 

14h00: Khảo sát cơ sở 2 tại Bắc Ninh

TP: Trưởng phòng QT.

Chủ Nhật

09/ 10

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU