LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

05/12

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị quán triệt Hội nghị trung ương VI.

Trực tuyến A402

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 14/12/2022

Đi công tác nước ngoài đến hết ngày 14/12/2022

08h00: Dự Hội nghị quán triệt Hội nghị trung ương VI.

Trực tuyến A402

08h00: Dự Hội nghị quán triệt Hội nghị trung ương VI.

Trực tuyến A402

09h30:  Tiếp xã giao đoàn công tác từ Trường Đại học Malaya, Malaysia

Phòng: A.207

 

 

08h00: Dự Hội nghị quán triệt Hội nghị trung ương VI.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu

Trực tuyến A402

09h30:  Tiếp xã giao đoàn công tác từ Trường Đại học Malaya, Malaysia.

TP:  Đại diện Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo: Phòng QLKH & TSTC; Viện luật so sánh; Khoa pháp luật quốc tế; khoa đào tạo sau đại học

Phòng: A.207

CHIỀU

14h00: Dự Hội nghị quán triệt Hội nghị trung ương VI.

Trực tuyến A207

14h00: Chủ trì họp Đảng ủy

Phòng: A.207

15h00: Bí thư Đảng ủy làm việc với cấp ủy 02 Chi bộ SV và Bí thư Đoàn TNCSHCM (mời đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự)

Phòng: A.207

 

 

14h00: Dự Hội nghị quán triệt Hội nghị trung ương VI.

Trực tuyến A207

14h00:  Họp Đảng ủy

Phòng: A.207

15h00: Chủ trì làm việc với lãnh đạo Phòng CTSV Nghe báo cáo thực hiện KHCT năm 2022, chuẩn bị xây dựng KHCT năm 2023

Phòng: A.401

 

14h00: Dự Hội nghị quán triệt Hội nghị trung ương VI.

Trực tuyến A207

14h00: họp Đảng ủy

Phòng: A.207

15h00: Họp về việc cung cấp thông tin lên phần mềm của Bộ GDĐ.

Phòng A.211

14h00: Dự Hội nghị quán triệt Hội nghị trung ương VI.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu

Trực tuyến A207

14h00: Chủ trì họp Đảng ủy

Phòng: A.207

 

15h00: Chủ trì Chủ trì làm việc với lãnh đạo Phòng CTSV Nghe báo cáo thực hiện KHCT năm 2022, chuẩn bị xây dựng KHCT năm 2023

TP: Toàn bộ viên chức Phòng CTSV

Phòng: A.401

 

15h00: Họp về việc cung cấp thông tin lên phần mềm của Bộ GDĐ.

TP: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT, Quản trị, HCTH, CTSV, QLKH&TSTC, ĐBCLĐT&KT, HTQT, TCCB, Trung tâm TVPL&ĐTNH

Phòng A.211

Thứ Ba

06/12

(Sáng)

08h00 (Cả ngày): Dự Hội nghị quán triệt Hội nghị trung ương VI.

Trực tuyến A207

 

 

08h00 (Cả ngày): Dự Hội nghị quán triệt Hội nghị trung ương VI.

Trực tuyến A207

08h30: Chủ trì họp các nhóm viết báo cáo tự đánh giá CSGDĐH

Phòng: A.402

08h00 (Cả ngày): Dự Hội nghị quán triệt Hội nghị trung ương VI.

Trực tuyến A207

08h00(Cả ngày): Dự Hội nghị quán triệt Hội nghị trung ương VI.

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu

Trực tuyến A207

08h30: Chủ trì họp các nhóm viết báo cáo tự đánh giá CSGDĐH

TP: Các nhóm viết báo cáo tự đánh giá

Phòng: A.402

CHIỀU

14h00: Tham dự bảo vệ cơ sở Đề tài NCKH cấp TP

Sở KHCN HN

 

 

15h00:  Chủ trì Họp về khen thưởng đột xuất đối với sinh viên.

Phòng: A.401

 

 

14h00:  Bảo vệ cơ sở đề tài PCPQ tại Sở KHCN

 

 

15h00: Họp về khen thưởng đột xuất đối với sinh viên.

TP: Lãnh đạo Phòng CTSV, QLKH&TSTC đại diện BCH Đoàn TN, Hội SV, đại diện lãnh đạo Khoa PLKT, Khoa PLTMQT, Khoa PLDS, Khoa PLQT, Các khoa QLSV, Phòng Đào tạo ĐH, Viện luật so sánh, Phân hiệu trực tuyến

Phòng: A.401

Thứ Tư

07/12

(Sáng)

08h00: Tham dự Hội nghị về Thông tin đối ngoại

Trường ĐHLĐXH

 

 

08h00: Dự giao ban trực tuyến đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện đầu tư công năm 2022 và công tác chuẩn bị năm 2023.

Phòng A.207 trực tuyến

 

08h00: Tham dự Hội nghị về Thông tin đối ngoại

Trường ĐHLĐXH

 

 

08h00: Dự giao ban trực tuyến đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện đầu tư công năm 2022 và công tác chuẩn bị năm 2023.

Tp: TP QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT

Phòng A.207 trực tuyến

CHIỀU

 

 

 

 

14h00: (hoãn) Dự gặp và làm việc với lớp CLC Luật kinh tế Khóa 1.

Phòng A.402

14h00: Báo cáo lãnh đạo Bộ về dự án Cơ sở 2  tại Bắc Ninh.

Phòng họp số 1

14h00: Chủ trì họp giao ban công tác CĐS.

Phòng: A.207

15h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị hội nghị viên chức cuối năm.

Phòng A.211

14h00: Báo cáo lãnh đạo Bộ về dự án Cơ sở 2  tại Bắc Ninh.

TP: TP QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT

Phòng họp số 1

14h00: Chủ trì họp giao ban công tác CĐS.

TP:  Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH.

Phòng: A.207

15h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị hội nghị viên chức cuối năm.

TP: Lãnh đạo phòng HCTH, Phòng TCKT, Chủ tịch Công đoàn, Phòng CTSV, Phòng Thanh tra, Phòng TCCB, Trung tâm CNTT, Phòng Quản trị (Phòng HCTH báo cáo)

Phòng A.211

14h00: ( hoãn) Dự gặp và làm việc với lớp CLC Luật kinh tế Khóa 1.

TP: Cán bộ chủ chốt Khoa PLKT, đại diện lãnh đạo Phòng: ĐTĐH, CTSV, cán bộ quản lý Khóa 47 lớp CLC.

Phòng A.402

Thứ Năm

08/12

(Sáng)

 

 

 

08h30: Tập huấn phòng chống bão lụt và phóng cháy chữa cháy.

Phòng A.403

 

09h00: Chủ trì làm việc với Phòng ĐTĐH Nghe báo cáo thực hiện KHCT năm 2022, chuẩn bị xây dựng KHCT năm 2023

Phòng: A.207

 

08h00: Chủ trì Họp Họp Ban chuyên môn xây dựng dự thảo Chuẩn CTDT trình độ ĐH khối ngành PL  

Phòng: A.401

09h30: Chủ trìHọp kỷ luật đối với viên chức.

Phòng: A.401

08h30: Tập huấn phòng chống bão lụt và phóng cháy chữa cháy.

TP: Ban chỉ đạo phòng chống bãi lụt và phòng cháy chữa cháy, đội phòng chống bão lụt và phòng cháy chữa cháy.

Phòng A.403

08h00: Họp Họp Ban chuyên môn xây dựng dự thảo Chuẩn CTDT trình độ ĐH khối ngành PL

TP: theo Quyết định

(cô Khuất Thị Thu Hạnh dự họp ghi biên bản)

 Phòng: A.401

 

09h00: Chủ trì làm việc với Phòng ĐTĐH Nghe báo cáo thực hiện KHCT năm 2022, chuẩn bị xây dựng KHCT năm 2023

TP: Toàn bộ lãnh đạo Phòng

Phòng: A.207

 

09h30: Chủ trìHọp kỷ luật đối với viên chức.

TP: Trưởng khoa PL Kinh tế - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng khoa PL Quốc tế, Trưởng phòng TCCB và theo giấy mời.

Phòng: A.401

CHIỀU

 

14h00: Bảo vệ cơ sở Đề tài cấp TP “Nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị TP HN”

Sở KHCN HN

 

 

13h30: Họp rà soát minh chứng báo cáo tự đánh giá 4 CTĐT đại học.

Phòng A.207

14h00: Chủ trì làm việc với Phòng ĐBCLĐT & KT Nghe báo cáo thực hiện KHCT năm 2022, chuẩn bị xây dựng KHCT năm 2023

Phòng: A.207

 

13h30: Họp rà soát minh chứng báo cáo tự đánh giá 4 CTĐT đại học.

TP: Lãnh đạo và chuyên viên phòng ĐTĐH, phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng A.207

14h00: Chủ trì làm việc với Phòng ĐBCLĐT & KT Nghe báo cáo thực hiện KHCT năm 2022, chuẩn bị xây dựng KHCT năm 2023.

TP: Toàn bộ viên chức của Phòng

Phòng: A.207

Thứ Sáu

09/12

(Sáng)

08h00: Họp trực tuyến với Vụ Tổ chức cán bộ về công tác đào tạo của các Trường cao đẳng Luật.

Trực tuyến A.207

10h30: Họp Hoàn thiện đề tài cấp TP sau bảo vệ cơ sở.

Phòng A.207

 

 

 

08h00: Họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Hội trường A, BTP

 

10h30: Họp Hoàn thiện đề tài cấp TP sau bảo vệ cơ sở.

TP: Chủ nhiệm đề tài, thư ký và các thành viên được triệu tập

Phòng A.207

 

CHIỀU

 

 

 

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội cho sinh viên các Khoá 47. 

Phòng: A.207

14h00: Họp về việc đảm bảo học liệu ngành luật tại Thư viện phân hiệu và học liệu các chương trình đào tạo phục vụ đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

Phòng A.402

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng xét Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội cho sinh viên các Khoá 47. 

TP: Đại diện lãnh đạo: Các đơn vị quản lý sinh viên, Phòng ĐTĐH,TCKT, Trưởng phòng Thanh tra; Giám đốc TTCNTT, Bí thư Đoàn trường; 

Phân hiệu dự họp trực tuyến. Phòng CTSV chuẩn bị 

Phòng: A.207

 

14h00: Họp về việc đảm bảo học liệu ngành luật tại Thư viện phân hiệu và học liệu các chương trình đào tạo phục vụ đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

Tp: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin thư viện, Phân hiệu, Phòng đảm bảo chất lượng và khảo thí, Phòng Tài chính kế toán; chuyên viên phụ trách học liệu phân hiệu và đ/c Vũ Thị Lương. (Phân hiệu dự trực tuyến)

Phòng A.402

Thứ Bảy

10/11

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

11/ 12

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU