LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày: 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

 

Chủ Tịch HĐT

Chu Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Đoàn Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng TT

Vũ Thị Lan Anh

Phó Hiệu trưởng

Lê Đình Nghị

Phó Hiệu trưởng

Tô Văn Hòa

Ghi chú

Thứ Hai

20/02

(Sáng)

10h00: Họp rà soát công việc chuẩn bị cho Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.402

08h30: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

10h00: Họp rà soát công việc chuẩn bị cho Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.402

 

08h30:  Chủ trì họp Ban Xây dựng CTĐT trình độ thạc sĩ ngành luật

Phòng: A.401

 

10h00: Họp rà soát công việc chuẩn bị cho Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.402

 

 

08h30: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

Phòng A.207

 

10h00: Họp rà soát công việc chuẩn bị cho Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.402

08h00: Họp UBKT Đảng ủy khối.

Phòng A.402

 

10h00: Họp rà soát công việc chuẩn bị cho Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.402

 

08h30:  Chủ trì họp Ban Xây dựng CTĐT trình độ thạc sĩ ngành luật.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

08h30: Nghe báo cáo về tình hình dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng phòng QT, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban TVQLDA.

Phòng A.207

 

10h00: Họp rà soát công việc chuẩn bị cho Đoàn Đánh giá ngoài.

TP: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường, Phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng A.402

 

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Báo cáo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về tình hình dự án cơ sở 2.

Hội trường số 1

14h00: Chủ trì họp xét điều kiện học thạc sĩ của lưu học sinh Lào.

Phòng: A.401

 

14h00: Báo cáo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về tình hình dự án cơ sở 2.

Hội trường số 1

15h00: Chủ trìTriển khai các công việc phục vụ đánh giá ngoài.
 

Phòng: A.207

 

 

 

14h00: Chủ trì Họp chuẩn bị công tác CNTT phục vụ tuyển sinh đào tạo.

Phòng: A.207

16h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

Phòng: A.207

 

 

14h00: Chủ trì họp xét điều kiện học thạc sĩ của lưu học sinh Lào.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học và lãnh đạo Phòng Thanh tra

Phòng: A.401

14h00: Chủ trì Họp chuẩn bị công tác CNTT phục vụ tuyển sinh đào tạo.

TP: lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của TTCNTT, Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, TCKT, Thanh tra. (Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu, hồ sơ thông báo tuyển sinh, yêu cầu thông tin đối với phần mềm; TTCNTT chuẩn bị phương án kỹ thuật và yêu cầu thông tin).

Phòng: A.207

15h00: Chủ trìTriển khai các công việc phục vụ đánh giá ngoài.
TP: Đại diện lãnh đạo Khoa PL Kinh tế, Khoa PL Quốc tế, Khoa PL TMQT, Khoa PL Hình sự, Khoa PL Dân sự, Khoa PL HCNN, Khoa Ngoại ngữ pháp lý, Viện Luật so sánh, Phòng Đào tạo Đại học, Ban thường vụ Đoàn thanh niên và toàn thể viên chức Phòng Công tác sinh viên

Phòng: A.207

16h00: Chủ trì Họp giao ban CĐS.

TP: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan của Trung tâm CNTT, đại diện lãnh đạo phòng quản trị, phòng TCKT, Phòng HCTH

Phòng: A.207

 

14h00: Báo cáo Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về tình hình dự án cơ sở 2.

TP: Trưởng phòng Qt, đ/c Lê Thị Thu Hiền - PTP TCKT, Ban TVQLDA.

Hội trường số 1

Thứ Ba

21/02

(Sáng)

08h00: Dự họp tại Thành ủy HN.

09h00: Chủ trì Họp công tác tổ chức hội thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi, bổ sung.

Phòng: A.207

 

08h30: Chủ trì họp xây dựng môn học liên ngành SĐH.

Phòng: A.401

 

 

10h00: Chủ trì họp Hội đồng hủy phôi bằng

Phòng: A.207

 

09h00: Họp công tác tổ chức hội thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi, bổ sung.

Phòng: A.207

 

11h00: Làm việc với Phòng HCTH về Kế hoạch công tác năm 2023.

Phòng A.207

 

 

09h00: Chủ trì Họp công tác tổ chức hội thảo Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi, bổ sung.

TP: Đại diện lãnh đạo phòng QLKH&TSTC, Phòng HCTH, Quản trị, TCKT, CTSV, Khoa Pháp luật kinh tế, Bộ môn Luật Đất đai, đại diện các đơn vị hợp tác.

Phòng: A.207

 

08h30: Chủ trì họp xây dựng môn học liên ngành SĐH

TP: PGS.TS. Nguyễn Văn Quang, TS. Nguyễn Thị Yến, PGS TS Nguyễn Thị Vân Anh,TS Nguyễn Đỗ Kiên (BTP), TS Hoàng Ly Anh, PGS.TS. Trần Văn Nam (ĐH KTQD)

Phòng: A.401

 

10h00: Chủ trì họp Hội đồng hủy phôi bằng

TP: Theo Quyết định

Phòng: A.207

 

11h00: Làm việc với Phòng HCTH về Kế hoạch công tác năm 2023.

TP: Toàn bộ viên chức Phòng HCTH

Phòng A.207

CHIỀU

Làm việc tại Trường

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc cho ý kiến đối với đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2024.

Phòng: A.207

 

 

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc cho ý kiến đối với đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2024.

Phòng: A.207

 

 

 

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc cho ý kiến đối với đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2024.

Phòng: A.207

16h00: Họp Ban Điều hành Chất lượng cao.

Phòng A.207

 

 

 

 

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc cho ý kiến đối với đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2024.

Phòng: A.207

 

16h00: Chủ trì Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 phòng Thanh tra.

Phòng: A.401

 

14h00: Chủ trì Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc cho ý kiến đối với đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2024.

TP: theo Quyết định

Phòng: A.207

 

16h00: Họp Ban Điều hành Chất lượng cao.

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

 

16h00: Chủ trì Họp duyệt kế hoạch công tác năm 2023 phòng Thanh tra. TP. Toàn thể Phòng Thanh tra

Phòng: A.401

Thứ Tư

22/02

(Sáng)

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Bộ Tư pháp

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Bộ Tư pháp

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Bộ Tư pháp

09h00-09h15: Tiếp xã giao bà Zina Ang - Luật sư của TikTok Pte.Ltd và đại diện công ty luật TNHH BMVN.

Phòng A.211

09h00-11h00: Tiếp xã giao Đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Nagoya Nhật Bản.

Phòng A.207

 

 

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Bộ Tư pháp

 

10h00 Chủ trì họp về mức thu Lệ phí tuyển sinh năm 2023

Phòng: A.211

 

 

 

 

 

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Bộ Tư pháp

08h30: Chủ trì  Hội đồng nghiệm thu đề tài

Phòng: A.401

09h00-11h00: Tiếp xã giao Đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Nagoya Nhật Bản.

Phòng A.207

10h00: Chủ trì  Hội đồng nghiệm thu đề tài

Phòng: A.401

 

08h00: Giải quyết chế độ chính sách  đối với người lao động thôi việc tại Bộ phận Bảo vệ  phòng QT.

TP: Lãnh đạo phòng TCCB, TCKT, QT, đại diện Công đoàn Trường

Phòng: A.207

 

08h30: Chủ trì  Hội đồng nghiệm thu đề tài

TP: theo Quyết định

Phòng: A.401

 

09h00-09h15: Tiếp xã giao bà Zina Ang - Luật sư của TikTok Pte.Ltd và đại diện công ty luật TNHH BMVN.

TP: Đại diện lãnh đaọ Phòng HTQT, Khoa PLDS, Phòng CTSV.

Phòng A.207

09h00: Buổi nói chuyện của  Bà Zinia Ang – Luật sư của TikTok Pte.Ltd và  đại diện Công ty Luật TNHH BMVN với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. 

TP: Giảng viên và sinh viên theo danh sách Khoa Pháp luật Dân sự và các giảng viên sinh viên quan tâm

Phòng A.402

09h00-11h00: Tiếp xã giao Đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Nagoya Nhật Bản.

TP: Đại diện lãnh đạo Phòng HTQT

Phòng A.207

10h00: Chủ trì  Hội đồng nghiệm thu đề tài

Phòng: A.401

 

10h00 Chủ trì họp về mức thu Lệ phí tuyển sinh năm 2023

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT

Phòng: A.211

CHIỀU

 

14h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023

Hội trường tầng 3, Ban chỉ huy quân sự Quận (ngõ 23 Ngõ Giếng Đông Các)

Làm việc tại Trường

[hủy] 14h00: Chủ trì họp về thời lượng giảng dạy các học phần

Phòng: A.207

 

15h30: Họp Ban điều hành Chương trình LKĐT

Phòng A.207

 

 

[hủy] 14h00: Họp về thời lượng giảng dạy các học phần

Phòng: A.207

15h30: Họp Ban điều hành Chương trình LKĐT

Phòng A.207

 

14h00: Họp về viẹc đề xuất nhu cầu kiện toàn lãnh đạo quản lý Trung tâm thông tin thư viện.

Phòng A.401

[hủy] 14h00: Chủ trì họp về thời lượng giảng dạy các học phần

TP: Lãnh đạo P. SĐH, P.ĐBCL&KT, Trưởng phòng TCCB

Phòng: A.207

 

14h00: Họp về viẹc đề xuất nhu cầu kiện toàn lãnh đạo quản lý Trung tâm thông tin thư viện.

TP: Cấp uỷ, lãnh đạo TT thông tin thư viện

Phòng A.401

 

15h30: Họp Ban điều hành Chương trình LKĐT

TP: Theo Quyết định

Phòng A.207

Thứ Năm

23/02

(Sáng)

08h00: Chủ trì Hội đồng đánh giá luận án NCS.

Phòng: A.402

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

Làm việc tại Trường

08h00: Dự Họp về việc ban hành Kế hoạch Thanh tra tại Bộ Tư pháp

 

CHIỀU

 

15h00: Họp Thường trực Hội đồng Trường.

Phòng A.211

15h00: Họp Thường trực Hội đồng Trường.

Phòng A.211

14h00: Chủ trì họp áp dụng Thông tư 17 trong tổ chức giảng dạy các trình độ đào tạo.

Phòng: A.207

18h30: Dự Quốc khánh của Nhật tại Mariott Hotel

14h00: họp áp dụng Thông tư 17 trong tổ chức giảng dạy các trình độ đào tạo.

Phòng: A.207

 

14h00: Họp UBKT Đảng ủy.

Phòng: A.401

 

14h00: Họp áp dụng Thông tư 17 trong tổ chức giảng dạy các trình độ đào tạo.

TP: Lãnh đạo Phòng ĐTĐH; Phòng ĐT sau ĐH; Phòng ĐBCL ĐT&KT

Phòng: A.207

 

14h00: Họp UBKT Đảng ủy.

TP. Ủy ban kiểm tra, văn phòng đảng ủy.

Phòng: A.401

 

5h00: Họp Thường trực Hội đồng Trường.

Phòng A.211

Thứ Sáu

24/02

(Sáng)

10h30: Tiếp Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tư pháp.

Phòng A.402

08h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

10h30: Chủ trì tiếp Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tư pháp.

Phòng A.402

08h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

10h30: Tiếp Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tư pháp.

Phòng A.402

08h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

10h30: Tiếp Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tư pháp.

Phòng A.402

08h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Phòng A.207

 

10h30: Tiếp Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tư pháp.

Phòng A.402

08h30: Họp giao ban Ban Giám hiệu về 02 Đề án của Trung tâm Tư vấn pháp luật, Phòng QLKh&TSTC

TP: lãnh đạo Trung tâm Tư vấn pháp luật, Phòng QLKh&TSTC

Phòng A.207

 

CHIỀU

14h00: Họp  chuẩn bị đón Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.402

18h00: Dự Tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào tại Bộ Tư pháp.

14h00: Họp  chuẩn bị đón Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.402

14h00: Họp  chuẩn bị đón Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.402

14h00: Họp  chuẩn bị đón Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.402

14h00: Họp  chuẩn bị đón Đoàn Đánh giá ngoài.

Phòng A.402

14h00: Họp chuẩn bị đón Đoàn Đánh giá ngoài.

TP: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường, Phòng ĐBCLĐT&KT

Phòng A.402

Thứ Bảy

25/02

(Sáng)

08h30: Dự Lễ khai giảng cao học luật k30 và Nghiên cứu sinh K28.

Hội trường A.403

 

0800: Dự Lễ đón nhận Huân chương hạng Nhì và Gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Học viện Tư pháp.

Học viện Tư pháp

 

08h30: Chủ trì Lễ khai giảng cao học luật k30 và Nghiên cứu sinh K28.

Hội trường A.403

11h00: Dự Tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

08h30: Dự Lễ khai giảng cao học luật k30 và Nghiên cứu sinh K28.

Hội trường A.403

 

08h30: Dự Lễ khai giảng cao học luật k30 và Nghiên cứu sinh K28.

Hội trường A.403

 

08h30: Lễ khai giảng cao học luật K30 và Nghiên cứu sinh K28.

TP: Đảng ủy, Hội đồng trường, BGH nhà trường; Khách mời theo Giấy mời; Đại diện Lãnh đạo các Khoa và các đơn vị trong trường; Giảng viên cơ hữu tham gia đào tạo sau đại học; Học viên CH30 và NCS28

Hội trường A.403

 

CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

26/ 02

(Sáng)

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU